eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków Mazowiecki › Rozbudowa i modernizacja budynku liceum ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-17

Ogłoszenie nr 500223305-N-2018 z dnia 17-09-2018 r.

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej: Rozbudowa i modernizacja budynku liceum ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 25664000000, ul. ul. M. Kopernika 2, 06200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 171 285, e-mail lommak@o2.pl, faks 297 170 820.
Adres strony internetowej (url): www. lo-curie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i modernizacja budynku liceum ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP 1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1.Inwestycja polegad będzie na rozbudowie budynku szkoły na poziomie parteru, oraz remoncie wnętrz szatni, korytarzy, klatek schodowych, istniejących łazienek wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb niepełnosprawnych, remoncie instalacji wewnętrznych w budynku liceum ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 2. Bezpośrednio w obrębie planowanej zabudowy znajdują się budynki mieszkalne i usługowe. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w jednostce terenowej U, zgodnie z MPZP. Dostęp do nieruchomości będzie odbywał się poprzez istniejący wjazd z drogi. Budynek jest wyposażony w wewnętrzną instalacje elektryczną, sanitarną i wodociągową, przeznaczoną do wymiany. Projektowana jednokondygnacyjna rozbudowa wyróżnia się nowoczesną architekturą, która podkreślona jest przez zastosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych. Obiekt rozbudowywany bez podpiwniczenia, z dachem płaskim, sklasyfikowano jako niski. Wysokośd budynku szkoły nie przekracza 12 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji, w załącznikach do SIWZ: STWiORB oraz przedmiarze robót. 3.3. Zatrudnienie pracowników. 1) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? pracownicy fizyczni wykonujący czynności bezpośrednie. 2) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: ? żądania oświadczeo w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, ? żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierad w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenie, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczania w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.26.28.00 - Rozbudowa budynków


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa i modernizacja budynku liceum ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1899699.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Grzankowski
Email wykonawcy: jaroslaw_grzankowski@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Chopina 3
Kod pocztowy: 06-200
Miejscowość: Maków Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2476514.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2476514.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4101713.98
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.