eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa druku dla CED i EDO

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-13

Ogłoszenie nr 500220940-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Usługa druku dla CED i EDO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602198-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa druku dla CED i EDO

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

5/IAM/2018/08

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku dla CED i EDO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do SIWZ. Projekty dla programu Kreatywna Europa - komponent MEDIA 1. Seminarium międzynarodowe dla młodych talentów - plakat Format B1 Papier: minimum gm 170/m2 Druk: kolorowy 4+0, offsetowy, na papierze samoprzylepnym, rycowanym Pakowane w tubę Nakład: 6 szt. 2. Seminarium międzynarodowe dla młodych talentów - program wydarzenia 16 stron Druk: 4+4, kolor Format 160x240 mm Kreda mat 170g/m2 Oprawa zeszytowa Uszlachetnianie: folia mat 1+1 (na wszystkich stronach) Nakład: 150 szt. (pakowane po 50 szt.) 3. Magazyn CED 4/2018 Format A4, druk dwustronny kolorowy (4+4) Ilość stron 24 str. plus 4 str. okładka Papier: środki: kreda mat 170 g/m2, okładka: kreda mat 250 g/m2, wykończenie: folia matowa 1+1 Oprawa zeszytowa Nakład: 700 egz. 4. Kartki Bożonarodzeniowe format: A5 składane do A6, bigowane po długim boku papier: kreda mat 300g/m2 uszlachetnienie okładka: folia mat 1+0, lakier UV wybiórczy 1+0; wnętrze kartki - bez powłoki/bez foliowania druk offsetowy, zadruk : 4+4 nakład: 300 szt. wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego (cromalin) Projekty dla programu Kreatywna Europa - komponent Kultura 5. Plakat Info Day Warszawa Format: B1 Rodzaj 9.08.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=69e4d38c-b795-4510-b58c-1233a14a3542 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=69e4d38c-b795-4510-b58c-1233a14a3542 5/15 papieru: papier minimum gm 170/m2 Druk: kolorowy 4+0, offsetowy, na papierze samoprzylepnym, rycowanym (do uzgodnienia przed wykonaniem), Pakowane w tubę Nakład: 6 szt. 6. Program Info Day Warszawa Format: 160 x 240 mm (w pionie) Rodzaj papieru: kreda mat 170g/m2 Uszlachetnienie: folia mat 1+1 (na wszystkich stronach) Zadruk: okładka 4+4, kolor Oprawa zeszytowa po długim boku Ilość stron: 4+4 Pakowane po: 20 szt. Nakład: 120 szt. 7. Broszura Projekty współpracy europejskiej Format: A5 Rodzaj papieru: kreda 280g/m2 Uszlachetnienie całości: folia mat 1+1 Uszlachetnienie okładki: lakier wybiórczy 1+0 Druk offsetowy Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 Oprawa zeszytowa po długim boku Ilość stron: 4+4 Pakowane po: 25 szt. Nakład: 300 szt. Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) wybranej przez Zamawiającego części (okładka + środek) 8. Publikacja ADP Format: 210x210 mm Rodzaj papieru: karton dwustronnie powlekany 250 g/m2, środek: kreda mat 170 g/m2 Uszlachetnienie okładki: soft touch 1+0, hotstamping folią 1+0 Druk offsetowy Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 Oprawa zeszytowa po długim boku Ilość stron: 12+4 Pakowane po: 25 szt. Nakład: 300 szt Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) wybranej przez Zamawiającego części (okładka + środek) Projekty dla programu "Europa dla obywateli" 9. Mapa projektów format: 168mm x 240mm objętość: 60 stron + 4 strony okładki zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 wykończenie okładki: folia mat 1+0, lakier wybiórczy 1+0 oprawa: miękka, klejona po długim boku druk offsetowy papier: okładka: karton dwustronnie powlekany 350 g/m2, środek: kreda mat 160 g/m2 nakład: 500 szt. wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego (cromalin) 10. Kartka okolicznościowa format: A5 składane do A6, bigowane po długim boku papier: kreda mat 300g/m2 uszlachetnienie okładka: folia mat 1+0, lakier UV wybiórczy 1+0; wnętrze kartki - bez powłoki/bez foliowania druk offsetowy, zadruk : 4+4 nakład: 200 szt. wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego (cromalin) Dostawa materiałów sukcesywnie do dnia 15.12.2018r. Realizacja oznacza wykonanie i dostarczenie nakładu (wraz z wniesieniem) bezpośrednio do siedziby Wydziału Programów Europejskich IAMprogramu Kreatywna Europa, Al. Ujazdowskie 41 (III p. - możliwość skorzystania z windy), Warszawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14051.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JANTER" s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 41
Kod pocztowy:
Miejscowość: Biskupiec,
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13278.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13278.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14812.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.