eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - budowa dwóch placów składowych o pojemności do 18 kontenerów każdy w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 WOG Giżycko w systemie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2018-09-13

Ogłoszenie nr 500220139-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Olsztyn: Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - budowa dwóch placów składowych o pojemności do 18 kontenerów każdy w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 WOG Giżycko w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593519-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500054379-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - budowa dwóch placów składowych o pojemności do 18 kontenerów każdy w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 WOG Giżycko w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

114/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - budowa dwóch placów składowych o pojemności do 18 kontenerów każdy w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 WOG Giżycko w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektowo - kosztorysową w stadium budowlano - wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla całego zakresu rzeczowego, roboty budowlano - montażowe branży budowlanej i elektrycznej; dokumentacja techniczna powinna zawierać opracowania: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych; projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; inwentaryzację do celów projektowych; instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budowanych składów środków bojowych; dokumentację geologiczną z określeniem kategorii geotechnicznej oraz złożoności warstw geologicznych dla projektowanych placów i dróg dojazdowych; projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; projekt budowlano - wykonawczy architektoniczny; projekt budowlano - wykonawczy konstrukcyjny; projekt budowlano - wykonawczy drogowy; projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej; kosztorys inwestorski szczegółowy; ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty kompleksu wojskowego Bemowo Piskie. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C.


II.4) Główny kod CPV: 45216000-4
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311000-0,

71240000-2,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 25.07.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - budowa dwóch placów składowych o pojemności do 18 kontenerów każdy w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 WOG Giżycko w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/11/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN, , ul. Mazurska 3, 11-500, Giżycko, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1186991.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmieniono termin zakończenia robót z dnia 25.07.2018 roku na dzień 15.10.2018 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy w związku z opóźnieniem w dostawie elementów Hesco Bastion MIL-1 przez 24 WOG Giżycko

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.