eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Organizacja rowerowego weekendu "Jelenia Góra Trophy - Maja Race 2018" w ramach którego odbędą się dwie imprezy rowerowe XCO - wyścig MTB w formacie olimpijskim - kat. HC-UCI i Puchar Polski oraz Puchar Polski w Maratonie MTB, Bike Maraton - UCI MTB Maraton Series

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-11

Ogłoszenie nr 500217813-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Organizacja rowerowego weekendu "Jelenia Góra Trophy - Maja Race 2018" w ramach którego odbędą się dwie imprezy rowerowe XCO - wyścig MTB w formacie olimpijskim - kat. HC-UCI i Puchar Polski oraz Puchar Polski w Maratonie MTB, Bike Maraton - UCI MTB Maraton Series

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500202720-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Organizacja rowerowego weekendu "Jelenia Góra Trophy - Maja Race 2018" w ramach którego odbędą się dwie imprezy rowerowe XCO - wyścig MTB w formacie olimpijskim - kat. HC-UCI i Puchar Polski oraz Puchar Polski w Maratonie MTB, Bike Maraton - UCI MTB Maraton Series

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.44.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy "Jelenia Góra Trophy - Maja Race 2018", polegającej na realizacji: a) XCO - wyścig MTB w formacie olimpijskim - kat. HC - UCI i Puchar Polski - w dniu 22 września 2018 r. b) Puchar Polski w Maratonie MTB, Bike Maraton - UCI MTB Marathon Series w dniu 23 września 2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 160540.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GRABEK PROMOTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: grabek@bikemaraton.com.pl
Adres pocztowy: ul. Karola Miarki nr 42
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b)) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki, gdyż spełnione zostaly przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) tj. ze względu na szczególny charakter usługi może ona być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę, który posiada wyłączne prawa autorskie do organizacji tej imprezy. Prawa takie posiada firma GRABEK PROMOTION Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, która ma podpisaną na wyłączność umowę/porozumienie z Panią Mają Włoszczowską Wykonawca ten jest firmą, która profesjonalnie zajmuje się organizacją imprez rowerowo - sportowych o różnym zasięgu, począwszy od regionalnych maratonów sportowych poprzez Puchary i Mistrzostwa Polski. Ponadto impreza sportowa objęta przedmiotem zamówienia wpisana zostala do kalendarza imprez Polskiego Związku Kolarskiego oraz Międzynarodowej Organizacji Kolarskiej UCI. Impreza ma na celu m.in. propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez sport oraz promocję Miasta Jelenia Góra - jako stolicy rowerowej Polski - również dzięki uczestnictwie w niej Mai Włoszczowskiej srebrnej medalistki olimpijskiej oraz wicemistrzyni świata w kolarstwie górskim, mieszkanki Jeleniej Góry.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.