eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człopa › Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - etap I stan surowy zamknięty

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-10

Ogłoszenie nr 500216223-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.

Miasto i Gmina Człopa: Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - etap I stan surowy zamknięty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Funduszów Uni Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnegokierowanego przez społeczność " z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej pbjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594421-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto i Gmina Człopa, Krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 259 10 69, e-mail umig@czlopa.pl, faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czlopa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - etap I stan surowy zamknięty

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

B.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej - świetlicy, na działce nr 284/3 położonej w Trzebinie, gmina Człopa. W budynku znajdować się będą: sala wielofunkcyjna wraz z aneksem kuchennym, sanitariaty, biblioteka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Sala wielofunkcyjna będzie przeznaczona do prowadzenia spotkań gminnych, imprez okolicznościowych. Przy sali przewidziano aneks kuchenny oraz magazyny. W budynku będzie znajdować się czytelnia wraz z wypożyczalnią książek oraz płyt CD oraz magazyn sprzętu sportowego. Budowę budynku zaplanowano na rzucie prostokąta z dobudowanym prostopadle zadaszeniem (wiatą ) nad częścią terenu utwardzonego oraz werandą wejściową. Budynek do wykonania w konstrukcji tradycyjnej, jako obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu dachówką w kolorze ceglastym lub brązowym. Budynek wielofunkcyjnej sali wiejskiej spełniać będzie wymogi dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - przewidziano podjazdy komunikacyjne o odpowiedniej szerokości [wewnątrz], dostępność z zewnątrz bez pomocy pochylni dla osób niepełnosprawnych z utwardzonego terenu, w zakresie sanitariatów przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz wyposażony w osprzęt i armaturę przewidzianą do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: ? elektryczną 230 V oświetlenia i gniazd wtykowych oraz 400V, - odgromową, ? przyłącze wody zimnej - z istniejącego wodociągu, ? przyłącze kanalizacji - do istniejącej kanalizacji sanitarnej, ? kanalizacji sanitarnej Podstawowe parametry budynku : - Powierzchnia zabudowy 288,00 m2 - Powierzchnia użytkowa 197,59 m2 - Kubatura budynku 1250 m3 - Kubatura wiaty 220 m3 - Wysokość budynku 7,00 m - Szerokość budynku 16,58 m - Długość budynku 21,65 m ETAP I - obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego w tym: ? wykonanie robót przygotowawczych ( pomiary geodezyjne ) ? wykonanie robót ziemnych ( wykopy pod fundamenty i przyłącza wod.- kan., i energetyczne ? wykonanie fundamentów, ? wykonanie podkładu z betonu, ? parter, dach, ? roboty wykończeniowe zewnętrzne ? przyłącza sanitarne, wodociągowe, elektryczne, ? montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ? montaż instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262520-2, 45443000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45320000-6, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 419923.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WUBUD Wykończenia i budowy
Email wykonawcy: wubud@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Nagietkowa 8
Kod pocztowy: 66-415
Miejscowość: Kłodawa
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 516505.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 516505.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 516505.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.