eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - Przebudowa strzelnicy z dostosowaniem do wymogów nowego programu strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki - postępowanie nr 40/UOgłoszenie z dnia 2018-09-07

Ogłoszenie nr 500214776-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.

Olsztyn: Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - Przebudowa strzelnicy z dostosowaniem do wymogów nowego programu strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki - postępowanie nr 40/U
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 36598-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 80446-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - Przebudowa strzelnicy z dostosowaniem do wymogów nowego programu strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki - postępowanie nr 40/U

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

40/U

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - Przebudowa strzelnicy z dostosowaniem do wymogów nowego programu strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki. W ramach usługi należy wykonać program inwestycji oraz dokumentację projektowo - kosztorysową w stadium budowlano - wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; program inwestycji należy wykonać w oparciu o decyzję nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, zatwierdzone "minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania"; dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, projekt zagospodarowania terenu otwartego, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla strzelnicy i poszczególnych obiektów kubaturowych, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia na które wymagana jest instrukcja obsługi, wytyczne do opracowania instrukcji użytkowania strzelnicy, badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną projektowanych budynków i budowli z wykorzystaniem przy projektowaniu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, inwentaryzację stanu istniejącego strzelnicy, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przyłączy, charakterystykę energetyczną projektowanych budynków zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, wyznaczenie strefy bezpieczeństwa przebudowywanej strzelnicy, na etapie Programu Inwestycji sporządzić ocenę(analizę) oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy strzelnicy w zakresie uciążliwości akustycznej z wykorzystaniem przy projektowaniu, na etapie Programu Inwestycji pozyskać warunki techniczne przyłączenia przebudowywanej strzelnicy do mediów z wykorzystaniem przy projektowaniu, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, stanowiącą podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pozyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, w razie potrzeb decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją; projekt budowlany zawierający opracowania: projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny, konstrukcyjny, technologiczny, drogowy, branży elektrycznej, branży teletechnicznej, branży sanitarnej; przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5 i 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano-montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji


II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

71200000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 05.11.2017 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - Przebudowa strzelnicy z dostosowaniem do wymogów nowego programu strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki - postępowanie nr 40/U
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ProBud Firma Projektowo-Budowlana Tomasz Graf, , ul. Sosnowa 6/2, 71-468, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 148000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania z dnia 05.11.2017 roku na dzień 15.10.2018 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wydłużono termin realizacji umowy w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z powodu trwających wyjaśnień dotyczących strefy ochrony terenu zamkniętego oraz zjazdu na teren otwarty, co uniemożliwia pozyskanie decyzji wodnoprawnej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi architektoniczne i podobne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.