eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w ramach Projektu pn. "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę" oraz remont nawierzchni odcinka jezdni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-06

Ogłoszenie nr 500214446-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w ramach Projektu pn. "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę" oraz remont nawierzchni odcinka jezdni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę" - Projekt nr RPDS.04.04.03-02-0005/17 - ZIT AJ w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowiska i zasoby", Działanie nr 4.4 "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych" Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AJ Regionalnego Programu operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578794-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500161089-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w ramach Projektu pn. "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę" oraz remont nawierzchni odcinka jezdni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.36.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze polegająca na wykonaniu odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym oraz remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do istniejącej pętli autobusowej. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy opracowany w grudniu 2016 roku przez Pracownię Projektowo- Budowlaną Dynamic 4 w Jeleniej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Zamówienie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym (o zasilaniu fotowoltaicznym) oraz remont nawierzchni jezdni w technologii recyklingu na zimno MC, a także uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla realizacji umowy. b) Etap II - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości ok. 1,2 km wraz z budową oświetlenia drogowego w technologii LED, zasilanie O.Z.E. (wyłącznie ogniwa słoneczne), a także wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jezdni na odcinku o długości około 1,28 km z zastosowaniem technologii recyklingu na zimno MC. Zamówienie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem drogowym realizowane jest w ramach Projektu: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę". Projekt nr RPDS.04.04.03-02-0005/17 - ZIT AJ w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowiska i zasoby", Działania nr 4.4 "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych" Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AJ Regionalnego Programu operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zakres polegający na remoncie nawierzchni jezdni odcinka ok.1,28 km ul. Łomnickiej realizowany jest wyłącznie ze środków własnych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 45233120-6, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2314212.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE "PARYS" HENRYK PARYS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podleśna nr 20
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3300000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5379995.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2314212.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE "PARYS" HENRYK PARYS
Email wykonawcy: parysmmm@op.pl
Adres pocztowy: ul.Podleśna nr 20
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3300000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5379995.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.