eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jeleniej Górze - Jagniątków w ramach zadania"Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-04

Ogłoszenie nr 500211573-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jeleniej Górze - Jagniątków w ramach zadania: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie pn.: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa". Projekt nr RPDS.04.04.03-02- 0007/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.4 "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych" Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579274-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500157993-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jeleniej Górze - Jagniątków w ramach zadania: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.37.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, w formule "zaprojektuj i wybuduj" ciągu pieszo - rowerowego w Jeleniej Górze - Jagniątków wraz z oświetleniem drogowym i małą architekturą. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalo-użytkowego, obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości łącznej odcinków około 1,86km wraz z oświetleniem drogowym i małą architekturą oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. b) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektu dróg i ścieżek na terenie zabytkowego parku przy rezydencji Gerharta Hauptmanna oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. c) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo - rowerowego w Jeleniej Górze - Jagniątków o łącznej długości ok. 1,86km m wraz oświetleniem drogowym i małą architekturą. d) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg i ścieżek o długości łącznej około 0,15km na terenie Zabytkowego parku przy rezydencji Gerharta Hauptmanna. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa". Projekt nr RPDS.04.04.03-02-0007/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.4 "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych" Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45316100-6, 71320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 666132.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KAMA" RZOŃCA RYSZARD
Email wykonawcy: biuro@phukama.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 16F
Kod pocztowy: 58-533
Miejscowość: Mysłakowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2000000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2000000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2000000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.