eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa budynku nr 13 w Bemowie Piskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na koszarowy z częścią ambulatorium dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 38/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-03

Ogłoszenie nr 500210593-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Przebudowa budynku nr 13 w Bemowie Piskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na koszarowy z częścią ambulatorium dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 38/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533870-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku nr 13 w Bemowie Piskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na koszarowy z częścią ambulatorium dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 38/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

38/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku nr 13 w Bemowie Piskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na koszarowy z częścią ambulatorium dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku. W ramach zamówienia należy wykonać następującą przebudowę budynku nr 13: lewe skrzydło budynku stanowić będzie ambulatorium, w którym na parterze znajdą się gabinety lekarskie, zabiegowe i pomieszczenia kancelaryjne natomiast na piętrze pomieszczenia izby chorych; prawe skrzydło dostosowane zostanie do zakwaterowania wojsk ćwiczących. Wykonać należy między innymi: nowe fundamenty, ściany wewnętrzne, stropy, więźbę dachową z pokryciem, nowe schody zewnętrzne wraz z zadaszeniem, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe wejście ze schodami, drogi dojazdowe i place postojowe, ogrodzenie terenu, maszt antenowy na dachu, przyłącza i instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie, położony na działce nr ewid. 20/153, obręb 46 Bemowo Piskie. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.; 6. Po zakończeniu zadania Wykonawca prowadzić będzie przez okres 12 miesięcy konserwację i przeglądy: instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, węzła cieplnego, generatora dwutlenku chloru z osprzętem), systemów alarmowych i urządzeń radiowych; 7. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej: Projektu wykonawczego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostaje do wglądu, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45315300-1, 45311100-1, 45216000-4, 45216200-6, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6600036.43
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ANATEX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Handlowa 6G
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9827454.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7100000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11980200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.