eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont budynku nr 43 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 88/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-27

Ogłoszenie nr 500203970-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Remont budynku nr 43 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 88/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585075-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku nr 43 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 88/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

88/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku nr 43 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty rozbiórkowe; podkłady i posadzki: wykonanie podbudowy zbrojonej, wykonanie posadzek przemysłowych żywicznych epoksydowych, ułożenie gresu i terakoty "w karo"; roboty murowe: wykucie otworów drzwiowych, powiększenie otworów dla komunikacji wózkami widłowymi, zamurowania, ścianki, wykucie strzępi; wymianę stolarki okiennej, montaż drzwi wewnętrznych, montaż krat stalowych; izolację wewnętrzną i zewnętrzną; tynki, okładziny ścian i malowanie; elewacje: wymiana tynków, odtworzenie oraz uzupełnienie okładziny klinkierowej, spoinowanie i impregnowanie; naprawę dachu z obróbkami blacharskimi; roboty wykończeniowe i inne drobne: wymiana kratek wentylacyjnych, montaż cięgien do otwierania okien i przepustnic, montaż narożników ochronnych, malowanie oznaczeń poziomych, numeracja pomieszczeń, obudowy z płyt g-k; Wymianę instalacji wod.-kan., c.o. z urządzeniami i armaturą; montaż urządzeń węzła cieplnego; montaż urządzeń klimatyzatorów ściennych i wentylatorów osiowych z wywietrzakami dachowymi; wymianę elementów wentylacji grawitacyjno - mechanicznej; badania odbiorcze, regulacja c.o. oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót; wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej; instalację gniazdową; instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych; Wymianę tablic rozdzielczych bezpiecznikowych oraz złącza kablowego; Wymianę instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego; badania odbiorcze instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego, 24 WOG Giżycko 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na ocieplenie i posadzki na okres: minimum 60 - maksimum 120 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 36 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45311200-2


Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45432100-5, 45443000-4, 45261900-3, 45421146-9, 45111230-9, 45321000-3, 45233222-1, 45315700-5, 45316100-6, 45332400-7, 45331210-1, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1577891.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHU Master Łukasz Staniszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krzemowa 7A
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1935633.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1935633.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3874500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.