eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa sprzętu kwaterunkowego (kosze, pojemniki, szafki na klucze) - postępowanie nr 81/D

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-21

Ogłoszenie nr 500199306-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Dostawa sprzętu kwaterunkowego (kosze, pojemniki, szafki na klucze) - postępowanie nr 81/D

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579485-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu kwaterunkowego (kosze, pojemniki, szafki na klucze) - postępowanie nr 81/D

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

81/D

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego: o kosz metalowy na śmieci (z pedałem), w ilości 700 szt.; o pojemnik na odpady zaoliwione, w ilości 70 szt.; o szafka na klucze, w ilości 50 szt. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3 i 4 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 25 WOG Białystok - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70; 21 WOG Elbląg - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Morągu, Al. Wojska Polskiego 16, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Braniewie, ul, Stefczyka 63, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Elblągu, ul. Królewiecka 169; 24 WOG Giżycko - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim, ul. Kętrzyńskiego 1, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi, ul. Partyzantów 27, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku, ul. 1 Maja, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie, ul. Gen. Bema 16, Sekcja Sprzętu Infrastruktury w Giżycku, ul. Moniuszki 7; 22 WOG Olsztyn - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Lidzbarku Warmińskim, ul. Przystaniowa 1; Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ul. Saperska 1; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 36 - maksimum 48 miesięcy; 4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6


Dodatkowe kody CPV: 44421721-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 108130.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Solidarności 15
Kod pocztowy: 15-751
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 155484.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155484.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 314999.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.