eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części - postępowanie nr 77/D

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-20

Ogłoszenie nr 500198170-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części - postępowanie nr 77/D

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574179-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części - postępowanie nr 77/D

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

77/D

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części: Część I: Dostawa łóżek polowych: o Łóżko polowe składane metalowe, w ilości 1000 szt.; Na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamawianych łózek polowych składanych metalowych do wysokości posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia lecz nie więcej niż o 20% (tj. 200 szt.). Część II: Dostawa wieszaków: o Wieszak stojący-metalowy, w ilości 730 szt.; o Wieszak do ubrań-mobilny, w ilości 20 szt.; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Część I: o Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1; o 21 WOG Elbląg - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Elblągu, ul. Królewiecka 169. Część II: o Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1; o 21 WOG Elbląg - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Elblągu, ul. Królewiecka 169; Sekcja Obsługi Infrastruktury w Braniewie, ul. Stefczyka 63; o 22 WOG Olsztyn - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1; Sekcja Obsługi Infrastruktury Lidzbarku Warmińskim, ul. Przystaniowa 1; o 24 WOG Giżycko - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie, ul. Gen. Bema 16; Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku, ul. 1 Maja; Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Biskim, ul. Kętrzyńskiego 1; Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi, ul. Partyzantów 27; o 25 WOG Białystok - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: Część I: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy, Część II: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy. 4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39522520-8


Dodatkowe kody CPV: 39136000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części. Część I: Dostawa łóżek polowych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 390243.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Wielobranżowy Rafał Polek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Wzgórzu 42c
Kod pocztowy: 85-327
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 392370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 392370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 448950.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części. Część II: Dostawa wieszaków.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 94796.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Solidarności 15
Kod pocztowy: 15-751
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 131265.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 131265.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 191880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.