eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › "Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice" cz. I "Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna" cz. II "Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka" cz. III "Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie" cz. IV "Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla" cz. VII "Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi" cz. VIII "Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś" cz. IX "Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła" cz. X

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-17

Ogłoszenie nr 500196364-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.

Gmina Podegrodzie: "Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice" cz. I "Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna" cz. II "Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka" cz. III "Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie" cz. IV "Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla" cz. VII "Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi" cz. VIII "Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś" cz. IX "Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła" cz. X

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582293-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500163906-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie 248, 33386 Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice" cz. I "Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna" cz. II "Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka" cz. III "Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie" cz. IV "Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla" cz. VII "Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi" cz. VIII "Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś" cz. IX "Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła" cz. X

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 10 części: a) Część I: 1. "Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa cz. A z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza, dd) odwodnienie. 2. Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice" cz. B z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza, dd) odwodnienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a, b, 10 do SIWZ. b) Część II: "Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza, dd) odwodnienie, ee) zebranie skarpy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 c, 10 do SIWZ. c) Część III: "Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza, dd) odwodnienie, ee) ścianki czołowe, ff) odwodnienie rów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 d, 10 do SIWZ. d) Część IV: "Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 e, 10 do SIWZ. e) Część V: "Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 f, 10 do SIWZ. f) Część VI: "Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 g, 10 do SIWZ. g) Część VII: "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 h, 10 do SIWZ. h) Część VIII: "Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza, dd) odwodnienie, ee) ścianki czołowe, ff) odwodnienie rów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 i, 10 do SIWZ. i) Część IX: "Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 j, 10 do SIWZ. j) Część X: "Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła" z zakresem robót: aa) podbudowa, bb) nawierzchnia, cc) pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 k, 10 do SIWZ. 3.4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) urządzić zaplecze robót, b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, c) zorganizować odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich), e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych, f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych. 3.5. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 3.6. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane zamówienie wynosi minimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 3.7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. "samozatrudnienie" lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje. 3.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 3.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych a od 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 3.13. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, miejscowość: Juraszowa, Naszacowice, Brzezna, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Długołęka - Świerkla, Rogi, Mokra Wieś, Stadła, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: "Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 519097.84
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 323883.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 323883.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 397490.26
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 191580.02
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "IMBUD" Ignacy Śledź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Naszacowice 124
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 163991.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163991.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176532.92
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 234806.60
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 151766.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151766.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180769.24
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95230.85
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "IMBUD" Ignacy Śledź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Naszacowice 124
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 76742.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76742.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88009.14
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 84624.95
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57013.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57013.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79778.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 265203.08
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 166067.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166067.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 208603.02
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320702.78
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 197254.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197254.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245348.84
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 148199.96
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "IMBUD" Ignacy Śledź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Naszacowice 124
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 113523.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113523.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137837.74
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 302491.47
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 188066.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188066.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232307.54
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 93564.57
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 55
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69341.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69341.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85139.35
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI PODEGRODZIE

więcej: przetargi PODEGRODZIE »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.