eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Dostawy artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Soki tłoczoneOgłoszenie z dnia 2018-08-09

Ogłoszenie nr 500191272-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

AQUADROM Sp. z o.o.: Dostawy artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Soki tłoczone

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

AQUADROM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24030950400000, ul. ul. Kłodnicka , 41706 Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 797 32 70, e-mail zamowienia@aquadrom.pl, faks 32 797 32 71.
Adres strony internetowej (url): www.aquadrom.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Soki tłoczone

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP 10

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Soki tłoczone Przedmiotem zamówienia są soki owocowe tłoczone. Szczegółowy wykaz, parametry oraz ilości produktów zawiera Formularz nr 2 - kalkulacja cenowa. Kod CPV: 15.32.00.00 - Soki owocowe i warzywne Soki owocowe i warzywne 2. Dodatkowe wymagania. Produkty be?da?ce przedmiotem zamo?wienia be?da? wytwarzane zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), be?da? spełniac? prawem okres?lone wymogi bezpieczen?stwa z?ywnos?ci i z?ywienia, posiadac? waz?ny termin przydatnos?ci do spoz?ycia (nie po?z?niej niz? w 3/4 okresu przydatnos?ci do spoz?ycia przewidzianego dla danego artykułu spoz?ywczego) oraz posiadac? atesty, s?wiadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczaja?ce do ich spoz?ycia przez ludzi zgodnie z obowia?zuja?cymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie. Proces dostawy be?da?cej przedmiotem zamo?wienia be?dzie zapewniał bezpieczen?stwo dostaw i winien byc? zgodny z obowia?zuja?cym systemem HACCP w przetwo?rstwie spoz?ywczym. 3. Cykl życia produktu. Zamawiaja?cy informuje, iz? koszty zwia?zane z cyklem z?ycia produktu tj. koszty magazynowania, przetworzenia produkto?w oraz ich utylizacji ponosi Zamawiaja?cy, natomiast koszty produkcji, pakowania oraz dostawy do Zamawiaja?cego ponosi Wykonawca. 4. Warunki płatności. Należność za dostarczone artykuły spożywcze będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej wystawianej za miesiąc świadczonych dostaw. 5. Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 15320000-7


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18095.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BIURKOM-FLAMPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szeligowo 1
Kod pocztowy: 78-325
Miejscowość: Redło
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zamówienie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp -w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i niezostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.