eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa leżysk - materacy do łóżek polowych i siedzisk brezentowych do taboretów polowych - postępowanie nr 80/D

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-09

Ogłoszenie nr 500190307-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Dostawa leżysk - materacy do łóżek polowych i siedzisk brezentowych do taboretów polowych - postępowanie nr 80/D

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 577996-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa leżysk - materacy do łóżek polowych i siedzisk brezentowych do taboretów polowych - postępowanie nr 80/D

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

80/D

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: o Leżysko - materac łóżka polowego - w ilości 600 szt., Leżysko - materac musi być wykonane w wymiarach: szerokość 75-80 cm, długość 210-215 cm, umożliwiających jego zamontowanie na typowym łóżku polowym używanym w wojsku o symbolu katalogowym WP5-2. Zewnętrzna powłoka leżyska wykonana z tkaniny poliestrowej PCV impregnowanej, w kolorze khaki. Wewnętrzna część materaca wypełniona pianką poliuretanową o grubości min. 20 mm. Pianka obszyta tkaniną z polipropylenu, która ma za zadanie dodatkowo wzmocnić leżysko. o Siedzisko taboretu polowego - w ilości 3 000 szt., Siedzisko do taboretów polowych ma być wykonane z brezentu koloru khaki, o wymiarach: szerokość 270 mm ± 10 mm, długość 660 mm ± 10 mm. Siedzisko z długości zakończone zakładem z brezentu (min. 6 cm), po środku którego musza być wstawione oczka (po 5 szt.) z nierdzewnego metalu do przewlekania linki plecionej poliestrowej o długości min. 135 cm i grubości 6 mm. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1, wyłącznie w dni robocze w godzinach 7:30 - 13:30. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 - maksimum 36 miesięcy 4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 37414100-4


Dodatkowe kody CPV: 39522110-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 138000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Wielobranżowy Rafał Polek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Wzgórzu 42 c
Kod pocztowy: 85-327
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 169740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243540.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.