eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg - postępowanie nr 66/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-06

Ogłoszenie nr 500186172-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg - postępowanie nr 66/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500113935-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg - postępowanie nr 66/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

66/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane w branży budowlanej polegające na: robotach przygotowawczych, rozbiórkowych, wykonaniu: nowych posadzek, zamurowania istniejącego otworu drzwiowego i wnęki, ścian pogrubiających istniejące ściany, nowego otworu drzwiowego, nadproża stalowego, tynków i malowania, zakupie, dostawie i montażu: stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, montażu wewnętrznych rolet okiennych, wykonaniu krat okiennych, zakupie, dostawie i montażu: systemowych ścianek aluminiowych, wyposażenia kwaterunkowego, opracowaniu instrukcji użytkowania przebudowanych pomieszczeń, badaniu drożności przewodów wentylacyjnych; w branży sanitarnej polegające na: robotach: przygotowawczych, demontażowych, przebudowie instalacji c.o., wykonaniu: próby szczelności instalacji c.o., instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem próby szczelności, napełnieniem czynnikiem chłodniczym, uruchomieniem, wykonaniem instrukcji obsługi i przeszkoleniem pracowników; w branży elektrycznej polegające na: robotach przygotowawczych, demontażowych, rozbudowie rozdzielnicy głównej RG, wykonaniu: nowej rozdzielnicy obiektowej RKR, nowej rozdzielnicy obiektowej RSEC i RTSN, wykonaniu instalacji: oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, zasilania i sterowania klimatyzacją, zasilania centrali sygnalizacji pożaru, zasilania urządzeń komputerowych, gniazd wtyczkowych, uziemienia technologicznego, połączeń wyrównawczych i uziemiającej, przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, przeprowadzeniu badań i pomiarów powykonawczych; w branży teletechnicznej polegające na: robotach: przygotowawczych, demontażowych, wykonaniu: przyłącza teletechnicznego, instalacji okablowania strukturalnego wraz z dokumentacją powykonawczą, wykonaniu telewizyjnego systemu nadzoru wraz z uruchomieniem, próbą i opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru wraz z uruchomieniem, pracą próbną, testowaniem oraz opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, wykonaniu, uruchomieniu, pracy próbnej systemu kontroli dostępu wraz z opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem pracowników i wykonaniem dokumentacji powykonawczej, wykonaniu, uruchomieniu, pracy próbnej i testowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu badań i pomiarów powykonawczych; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45315300-1, 45311100-1, 45216000-4, 45216200-6, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg ograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 543184.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 664200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 664200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 664200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.