eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR+"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-27

Ogłoszenie nr 500178016-N-2018 z dnia 27-07-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR+"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 569658-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR+"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.33.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR +". Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015- 2020. Roboty wykonać należy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Studio Projektu Budowlanego FILAR, ul. Okrzei 14, 64-920 Piła i udzielonego pozwolenia na budowę Decyzją nr 330/2016 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Obiekt objęty zadaniem zlokalizowany jest w Jeleniej Górze przy ulicy Wiejskiej 29; działka nr 35/24, obr. 0060, AM-21; jest to budynek użyteczności publicznej, po zrealizowaniu adaptacji pomieszczeń dotychczasowa funkcja użyteczności publicznej będzie zachowana. Adaptacja polega na wykonaniu remontu kapitalnego z częściową przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, z wyłączeniem klatki schodowej. Głównym celem adaptacji pomieszczeń jest nadanie im funkcji Dziennego Domu "SENIOR+" oraz takie ich wzajemne powiązanie by wydzielić pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia jako odrębną strefę pożarową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 361513.38
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm - Lider Konsorcjum:PHU MOD Daniel Prus ul. Wyczółkowskiego 1/5 , 58-500 Jelenia Góra, Partner Konsorcjum: Karkonoska Spółdzielnia Socjalna "ANCORA" ul. Wolności 39 of. 58-500 Jelenia Góra
Email wykonawcy: d.prus@pknj.pl
Adres pocztowy: ul. Wyczółkowskiego 1/5
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 298000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 759814.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.