eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec - postępowanie nr 71/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-26

Ogłoszenie nr 500176272-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec - postępowanie nr 71/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564559-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec - postępowanie nr 71/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

71/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec. W ramach zamówienia należy wykonać: remont toru nr 100, poprzez m.in. dowiezienie podkładów kolejowych, wybranie podsypki z okienek i od czół podkładów kolejowych, usunięcie przytwierdzenia szyn do podkładów i złożenie złączek obok toru, podniesienie szyn dźwignikami lub zdjęcie szyn z podkładów oraz usunięcie podkładów starych, ułożenie nowych podkładów w torze w miejsce usuniętych, przymocowanie szyn do nowo ułożonych podkładów, zasypanie okienek i obsypanie czół podkładów, ręczne podbicie podkładów podsypką miejscową z regulacją niwelety, oprofilowanie podsypki toru, wymianę podkładów drewnianych na betonowe, zdejmowanie i odbudowę nawierzchni z płyt żelbetowych w dojazdach do magazynów, uzupełnianie kompletów śrub stopowych w szynach, zdjęcie zanieczyszczonej warstwy podsypki z oczyszczeniem na długości remontowanego toru, oczyszczanie przepustów z namułu, rozbiórkę nawierzchni z płyt żelbetowych przejazdów drogowych, zabudowę przejazdów drogowych; remont toru nr 13, poprzez m.in. oczyszczenie torów, naprawę toru kolejowego, wybieranie podsypki z tłucznia z oczyszczeniem, oczyszczenie przepustów z namułu, naprawę odkształceń poziomych ułożenia toru w planie, uzupełnianie śrub stopowych; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Skład Osowiec JW. 4226, Województwo Podlaskie. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 48 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 36 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45234000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 768341.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. IN-TOR M. Krysiński, E. Lessmann, J. Bartkowiak, M. Żurawski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marcinkowskiego 133-135
Kod pocztowy: 80-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1113150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1113150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1135069.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.