eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Remont drogi gminnej ul. Kościelna Kwaśniów Górny - Kwaśniów Dolny ( nr drogi 120 140 K, nr dz. ewid. 1448/11, 1448/12, 1448/10, 1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 1855, 1461/1, 1467/1, 1463/1, 1465/1, 1469/1, 1486/3, 1487/3, 1486/5, 1462/1, 1468/8, 1488/4, 1487/5, 1484/1, 1485/1, 1481/1, 1473/1, 1448/6, 1468/4, 1468/6, 1448/13, 1446/1, 1472/1, 1446/1 w Kwaśniowie Górnym, 337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 356/1, 357/1, 326/1, 360/1, 724/1, 724/2, 372/1, 241/1, 242/1, 246/1, 335/1, 335/3, 329/1, 328/1, 327/1, 316/1, 317/1, 318/1, 315/1, 314/1, 313/1, 251/1, 247/1, 245/1, 238/1, 239/1, 339/1, 366/1, 351/1, 718, 222/2, 223/3, 228/1, 229/1, 230/3, 230/5, 233/1, 234/1 w Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km 0+000 - 1 + 546

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-25

Ogłoszenie nr 500175050-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Remont drogi gminnej ul. Kościelna Kwaśniów Górny - Kwaśniów Dolny ( nr drogi 120 140 K, nr dz. ewid. 1448/11, 1448/12, 1448/10, 1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 1855, 1461/1, 1467/1, 1463/1, 1465/1, 1469/1, 1486/3, 1487/3, 1486/5, 1462/1, 1468/8, 1488/4, 1487/5, 1484/1, 1485/1, 1481/1, 1473/1, 1448/6, 1468/4, 1468/6, 1448/13, 1446/1, 1472/1, 1446/1 w Kwaśniowie Górnym, 337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 356/1, 357/1, 326/1, 360/1, 724/1, 724/2, 372/1, 241/1, 242/1, 246/1, 335/1, 335/3, 329/1, 328/1, 327/1, 316/1, 317/1, 318/1, 315/1, 314/1, 313/1, 251/1, 247/1, 245/1, 238/1, 239/1, 339/1, 366/1, 351/1, 718, 222/2, 223/3, 228/1, 229/1, 230/3, 230/5, 233/1, 234/1 w Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km 0+000 - 1 + 546

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580097-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej ul. Kościelna Kwaśniów Górny - Kwaśniów Dolny ( nr drogi 120 140 K, nr dz. ewid. 1448/11, 1448/12, 1448/10, 1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 1855, 1461/1, 1467/1, 1463/1, 1465/1, 1469/1, 1486/3, 1487/3, 1486/5, 1462/1, 1468/8, 1488/4, 1487/5, 1484/1, 1485/1, 1481/1, 1473/1, 1448/6, 1468/4, 1468/6, 1448/13, 1446/1, 1472/1, 1446/1 w Kwaśniowie Górnym, 337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 356/1, 357/1, 326/1, 360/1, 724/1, 724/2, 372/1, 241/1, 242/1, 246/1, 335/1, 335/3, 329/1, 328/1, 327/1, 316/1, 317/1, 318/1, 315/1, 314/1, 313/1, 251/1, 247/1, 245/1, 238/1, 239/1, 339/1, 366/1, 351/1, 718, 222/2, 223/3, 228/1, 229/1, 230/3, 230/5, 233/1, 234/1 w Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km 0+000 - 1 + 546

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej ul. Kościelna Kwaśniów Górny - Kwaśniów Dolny ( nr drogi 120 140 K, nr dz. ewid. 1448/11, 1448/12, 1448/10, 1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 1855, 1461/1, 1467/1, 1463/1, 1465/1, 1469/1, 1486/3, 1487/3, 1486/5, 1462/1, 1468/8, 1488/4, 1487/5, 1484/1, 1485/1, 1481/1, 1473/1, 1448/6, 1468/4, 1468/6, 1448/13, 1446/1, 1472/1, 1446/1 w Kwaśniowie Górnym, 337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 356/1, 357/1, 326/1, 360/1, 724/1, 724/2, 372/1, 241/1, 242/1, 246/1, 335/1, 335/3, 329/1, 328/1, 327/1, 316/1, 317/1, 318/1, 315/1, 314/1, 313/1, 251/1, 247/1, 245/1, 238/1, 239/1, 339/1, 366/1, 351/1, 718, 222/2, 223/3, 228/1, 229/1, 230/3, 230/5, 233/1, 234/1 w Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km 0+000 - 1 + 546 W ramach remontu drogi powstaną: a) jezdnia o nawierzchni asfaltowej i zasadniczej szerokości: - na odcinku od km 0+000,00 do 0+172,38 - 4,5 m z poboczami gruntowymi, - na odcinku od km 0+187,38 do 1_545,88 - 5,5 m z poboczami gruntowymi, b) zatoka parkingowa dla pojazdów osobowych na 29 stanowisk (22 - parkowania poprzecznego i 7 - parkowania podłużnego), c) przebudowa przepustu w km 0+414,92, d) przepust w km 1+538,36, e) przebudowane zostaną istniejące zjazdy i dojścia do posesji oraz powstaną nowe zjazdy. Na istniejące kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne należy nałożyć rury osłonowe dwudzielne typu Arota lub równoważne. 3. Konstrukcja nawierzchni jezdni Do wykonania dwie konstrukcje nawierzchni jezdni: a) od km 0+000,00 do 0+468,60: - nawierzchnia mineralno-asfaltowa (warstwa ścieralna) 0/11 mm dla KR2 gr. 5 cm, - nawierzchnia mineralno-asfaltowa (warstwa wiążąca) 0/16 mm dla KR2 gr. 7 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm. b) od km 0+468,60 do 1+545,88: - nawierzchnia mineralno-asfaltowa (warstwa ścieralna) 0/11 mm dla KR2 gr. 5 cm, - nawierzchnia mineralno-asfaltowa (warstwa wiążąca) 0/16 mm dla KR2 gr. 7 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. Z obu stron jezdni należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. W związku z dużymi spadkami podłużnymi oraz bliskością skarp, w celu wzmocnienia krawędzi jezdni, na odcinkach od km 0+831,11 do 1+512,21 zastosowano oporniki betonowe 12x25 cm zatopione. Na odcinkach od km 0+330 do 0+475, 1+165 do 1+335, 1+470 do 1+535 należy poszerzyć istniejący nasyp poprzez: - zebranie i usunięcie warstwy darniny z nasypu gr. min. 20 cm, - ukształtowanie skarpy nasypu w sposób "schodkowy" w celu niedopuszczenia do powstania płaszczyzn poślizgu, - wykonanie poszerzenia nasypu z piasku z zagęszczeniem warstwami co 15 cm, - umocnienie wierzchu nasypu poprzez rozłożenie warstwy gleby żyznej gr. 20 cm i obsianie mieszanką traw. 4. Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. Miejsca postojowe wykonać z kostki betonowej koloru szarego a pasy dzielące szerokości 20 cm - z kostki betonowej koloru grafitowego. 5. Konstrukcja nawierzchni zjazdów (z kostki betonowej) - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (czerwona), - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9 gr. 15 cm, - warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm. 6. Konstrukcja nawierzchni zjazdów (z kruszywa) - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, - warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm. 7. Konstrukcja nawierzchni dojść (z kostki betonowej) - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (szara), - podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5 MPa gr. 5 cm, - warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm. 8. Konstrukcja przepustu Nr 1 (km 0+413,92) Istniejący przepust betonowy należy rozebrać. W wykopie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu wykonać ławę gr. 25 cm z kruszywa naturalnego piasku) stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa. Na ławie ułożyć rury przepustowe o średnicy wewnętrznej 80 cm z betonu zbrojonego dł. 11,5 m. Przepust zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami. Szczególna uwagę należy zwrócić na zagęszczenie tzw. "kieszeni". Zakończenia rur obciąć pod katem 45 stopni i umocnić kamieniem polnym na zaprawie cementowej lub kostką betonową. Z obu stron przepustu należy zainstalować stalowe bariery ochronne typu SP-05 zakończone skosami, skosy zakończone zakończeniami czołowymi wtopionymi w grunt. Długość bariery z jednej strony: 6 przęseł x 4,0 m + 2 szt. zakończeń po 4,0 m. 9. Konstrukcja przepustu Nr 2 (km 1+538,36) W wykopie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu wykonać ławę gr. 25 cm z kruszywa naturalnego piasku) stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa. Na ławie ułożyć rury przepustowe o średnicy wewnętrznej 40 cm HDPE dł. 14,0 m. Przepust zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami. Szczególna uwagę należy zwrócić na zagęszczenie tzw. "kieszeni". Zakończenia rur umocnić darniną. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do terenu, na którym ma być realizowany przedmiot zamówienia, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ (przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, projekt budowlany). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót, kosztorysy nakładcze załącznik nr 5 (5.1, 5.2.) do SIWZ. - Projekt budowlany załącznik nr 10 do SIWZ Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.2. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.: 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia - rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę: -co najmniej 4 osoby do wykonywania prac ręcznych - pracowników budowlanych-fizycznych. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. b) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, -datę złożenia oświadczenia, -wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 ,o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Powyższy wymóg określony w punkcie 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 8. Wykonawcy nie obowiązują wymagania, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i przedmiot zamówienia w zakresie prac określonych w punkcie 1 będzie realizował samodzielnie (jednoosobowo), a pozostałe prace wykonywane ręcznie wykonywane będą przez podwykonawców. Oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa według wzoru oświadczenia "Oświadczenie wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą" stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 9. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8, Wykonawca składa Zamawiającemu wraz z wykazem podwykonawców do wykonywania pozostałych prac wykonywanych ręcznie. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przeds

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233140-2, 45100000-8, 45232452-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2541180.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Email wykonawcy: sekretariat@wprdsa.pl
Adres pocztowy: ul. Miedziana 5.
Kod pocztowy: 40-321
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2060832.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2060832.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2594105.46
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.