eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tegomodernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II" - część I roboty rozbiórkowe

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-24

Ogłoszenie nr 500174556-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II" - część I roboty rozbiórkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575023-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II" - część I roboty rozbiórkowe

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.34.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - rozbiórkowych ziemnych na podstawie dokumentacji projektowej pod nazwą: "Przebudowa stadionu sportowego w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej 12 - etap II" opracowanej przez DFE EKORAJ sp. z o.o. dla zadania pn: "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II" część I roboty rozbiórkowe. Na podstawie tej dokumentacji Prezydent Miasta Jeleniej Góry decyzją nr 45/2017 z dnia 13.02.2017r. wydał pozwolenie na budowę. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie kompleksu sportowego położonego przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze, działki nr 157/2 (obręb 0019, AM-3). Celem Etapu II jest wybudowanie boiska treningowego przy istniejącym stadionie sportowym. Elementem tego zadania jest rozebranie wałów ziemnych okalających płytę istniejącego stadionu sportowego oraz demontaż i wyburzenie elementów infrastruktury stadionowej znajdującej się na wałach ziemnych o szacunkowej kubaturze wałów do rozbiórki ok. 6.672 m3. W trakcie robót wyburzeniowych należy: rozebrać ławki, chodniki i schody betonowe, ogrodzenia, barierki, poręcze, słupki i pozostałe elementy metalowe, betonowe i żelbetowe. W zakres tych robót wchodzi usunięcie z terenu budowy materiałów odpadowych powstałych podczas robót wyburzeniowo - rozbiórkowych, w tym wywiezienie gruntu i gruzu z rozbiórek. Grunt z rozbiórki wałów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 52 poz. 315), Zamawiający dopuszcza możliwość zagospodarowania tego gruntu do niwelacji terenu, projektowanego cmentarza przy ul. Strumykowej w Jeleniej Górze (dotyczy wyłącznie gruntu, pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Teren przy ul. Strumykowej stanowi własność Miasta Jelenia Góra. W planowanej organizacji robót należy uwzględnić fakt, że kompleks sportowy będzie częściowo użytkowany oraz, że prowadzone są roboty budowlane przy realizacji innych zadań w obrębie działki nr 157/2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 45111300-1, 45111000-8, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 531145.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PARYS" HENRYK PARYS
Email wykonawcy: parysmmm@op.pl
Adres pocztowy: ul. Podleśna 20
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 250000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.