eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont budynku nr 36 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 84/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-24

Ogłoszenie nr 500174097-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Remont budynku nr 36 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 84/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500164885-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku nr 36 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 84/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

84/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku nr 36 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim. W ramach zamówienia należy wykonać : roboty rozbiórkowe; wykonanie podbudowy zbrojonej, wykonanie posadzek przemysłowych korundowych i żywicznych epoksydowych, ułożenie gresu i terakoty; roboty murowe; wymiana stolarki otworowej; przecieranie tynków ze szpachlowaniem, roboty malarskie; wymiana tynków, naprawa i uzupełnienie okładziny zewnętrznej z cegły klinkierowej; naprawa dachu z obróbkami blacharskimi; roboty wykończeniowe i inne drobne; rozbiórka elementów istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; wykonanie dokumentacji powykonawczej nawierzchni i przyłącza wod.-kan.; wymiana instalacji wod.-kan. z urządzeniami i armaturą sanitarną; wymiana elementów wentylacji grawitacyjno - mechanicznej; wykonanie przyłącza kanalizacyjnego; wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej; wykonanie instalacji gniazdowej; wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych; wymiana tablic rozdzielczych bezpiecznikowych oraz złącza kablowego; wymiana instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego; badania odbiorcze instalacji elektrycznej i odgromowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego, 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na nawierzchnie i posadzki na okres 60 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 24 miesiące - wg art. 568 § 1 K.C.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45311200-2, 45330000-9, 45432100-5, 45443000-4, 45261900-3, 45111230-9, 45233222-1, 45315700-5, 45316100-6, 45332400-7, 45331210-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1649399.15
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHU MASTER Łukasz Staniszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krzemowa 7A
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2020000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2020000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2020000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy - PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk, po przeprowadzeniu negocjacji. Wybór niekonkurencyjnego trybu postępowania spowodowany jest brakiem złożenia ofert w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 62/RB z 2018 r., wszczętym w dniu 15.05.2018 r., Ogłoszenie nr 558290-N-2018. Postępowanie nr 62/RB zostało unieważnione w dniu 04.06.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 30.05.2018 r. do godz. 12:30 nie złożono żadnej oferty - Ogłoszenie nr 500124699-N-2018 z dnia 05.06.2018 r.Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający zdecydował się przeprowadzić negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane z wybranym Wykonawcą, po przedłożeniu przez niego najniższej oferty cenowej. Roboty muszą być wykonane do dnia 21.12.2018 r. ze względu na przeznaczenie dla batalionowej grupy bojowej NATO, w związku z pobytem wojsk sojuszniczych, a Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia w ww. terminie. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione - zostanie zachowany minimalny termin wykonania zamówienia, tj. 140 dni od dnia podpisania umowy. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.): "Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...) 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.