eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 68/U

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-17

Ogłoszenie nr 500167416-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 68/U

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566597-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 68/U

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

68/U

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim. W ramach usługi należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu zamkniętego o klauzuli ZASTRZEŻONE, projekt zagospodarowania terenu dla terenu otwartego w razie potrzeb, wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla przebudowywanego budynku, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia, na które wymagana jest instrukcja obsługi, wytyczne do opracowania instrukcji użytkowania przebudowywanego budynku, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną placów i dróg dojazdowych z wykorzystaniem przy projektowaniu, ekspertyzę mykologiczną istniejącej konstrukcji dachu i fundamentów z wykorzystaniem przy projektowaniu, inwentaryzację stanu istniejącego budynku, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu, charakterystykę energetyczną budynku zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, w razie potrzeb decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, wytyczne Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków dla projektowanego budynku, projekt budowlany wielobranżowy (z wyłączeniem branży teletechnicznej - systemy alarmowe), projekt budowlany branży teletechnicznej - systemy alarmowe, Projekty wykonawcze poszczególnych branż (architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, technologiczna wraz z aranżacją), przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano - montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 353940.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Elnet Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Metalowa 3
Kod pocztowy: 10-603
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429270.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Nadzór nad projektem i dokumentacją »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.