eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Klucze.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-16

Ogłoszenie nr 500166454-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Klucze.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567111-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500131448-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Klucze.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze. b) Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". c) Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. d) Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. e) Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Wspólny Słownik Zamówień 09.31.00.00 - Elektryczność (Elektryczność) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 70 Całkowita moc umowna [kW] 313 Zestawienie punktów poboru energii. Wg wykazu w załączniku nr 8 do SIWZ Grupa taryfowa wg OSD C12b Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 2815 f) Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia +/- 10 % g) W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. h) Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych. Rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą wg. wskazań tych układów pomiarowo -rozliczeniowych i ich odczytów. i) Wykonawca powinien wskazać w ofercie elementy zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ. j) Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. a) danych dla każdego punktu poboru: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa ; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; - numer aktualnie obowiązującej umowy; - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; - numer ewidencyjny PPE; - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; - dokument nadania numeru NIP; - dokument nadania numeru REGON; - dokument na podstawie którego działa dana jednostka; - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. k) Okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie OSD ( dwumiesięczny). Okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym. l) Obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta są na czas określony tj. do dnia 31.12.2018 r. Zamawiający informuje, że umowa zawarta w wyniku postępowania będzie wymagała przeprowadzenia kolejnej zmiany sprzedawcy. m) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków n) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie Wydział Sprzedaży Usług Dystrybucji., Ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, o) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. p) Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej a wszystkie PPE danego odbiorcy maja znajdować się na jednej fakturze rozliczeniowej. q) Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów art. 3 pkt 13 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.( Dz.U.2018.755 t.j. z dnia 2018.04.20) Prawo energetyczne. r) Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo - rozliczeniowe nie są dostosowane do zasad TPA.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 641820.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PKN ORLEN SA
Email wykonawcy: Paulina.Jaworska@orlen.pl
Adres pocztowy: Chemików 7
Kod pocztowy: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 781134.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 781134.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 842416.90
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.