eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych i dydaktycznych w dwóch zespołach szkół w Jeleniej Górze w ramach Projektu"Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-16

Ogłoszenie nr 500166395-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych i dydaktycznych w dwóch zespołach szkół w Jeleniej Górze w ramach Projektu: "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt: "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra". Projekt nr RPDS.10.04.03-02-0001/17 Oś priorytetowa: 10 Edukacja Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549806-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500094997-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych i dydaktycznych w dwóch zespołach szkół w Jeleniej Górze w ramach Projektu: "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.26.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych i dydaktycznych w dwóch zespołach szkół w Jeleniej Górze: 1. Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 5, 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 25. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Tytuł Projektu: "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra". Projekt nr RPDS.10.04.03-02-0001/17 Oś priorytetowa: 10 Edukacja Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ Zamówienie podzielone jest na cztery (4) części: Część 1. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze: Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik weterynarii Część 2. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze: Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik weterynarii (modele i plansze dydaktyczne) Część 3. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze: Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik Leśnik (Tablice dydaktyczne) Część 4. Dostawa wyposażenia pracowni mikrobiologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) dostarczyć wyposażenie o parametrach (cechach, właściwościach) i w ilościach zgodnych z SIWZ, b) zainstalować/zmontować i - jeżeli to dotyczy danego wyposażenia - dokonać jego uruchomienia, konfiguracji i sprawdzenia (w zakresie odpowiednim dla danego rodzaju wyposażenia), c) dostarczyć wszelkie wymagane kable połączeniowe i przewody, osprzęt, elementy instalacyjne, sterowniki, oprogramowanie itp. niezbędne do zainstalowania/montażu i użytkowania sprzętu (jeżeli dotyczy), d) przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika w języku polskim oraz przekazać wyznaczonym osobom ze strony Zamawiającego niezbędne informacje z zakresu obsługi danego wyposażenia (jeżeli dotyczy), e) przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Załącznikach do Formularza oferty (Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162000-5


Dodatkowe kody CPV: 39162100-5, 39162110-9, 31700000-3, 33793000-5, 38510000-3, 39180000-7, 31710000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze: Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik weterynarii

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1579 z ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych w Jeleniej Górze: Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik weterynarii (Modele i plansze dydaktyczne)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1579 z ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych w Jeleniej Górze: Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik Leśnik (Tablice dydaktyczne)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1579 z ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa wyposażenia pracowni mikrobiologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65401.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: gkrzyzostaniak@alchem.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna nr 21
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 101990.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101990.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101990.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.