eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Senior +

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-16

Ogłoszenie nr 500166366-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Senior +

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565782-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Senior +

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior +. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego budynku i obejmuje m.in.: - wykopy i roboty ziemne, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi, - wykonanie nowych ścian wraz z fundamentami i towarzyszącymi robotami ziemnymi, - przebudowę ścian, - wykonanie stropów i dachu, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie tynków i okładzin ścian, - roboty malarskie, - wykonanie posadzek, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji wodno -kanalizacyjnej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dojściem do budynku oraz klatki schodowej. Podstawowe parametry projektowanego budynku: - budynek wielofunkcyjny - lokalizacja: ul. Leśna, na działce nr.ew.gr.1894/3, Chechło, gmina Klucze - powierzchni zabudowy -211,30 m2 - powierzchnia użytkowa - 256,40 m2 - kubatura budynku - 1 582,20 m3 - ilość kondygnacji: 2 (parter , poddasze użytkowe) - wysokość pomieszczeń: 3,25 m oraz 3,05m. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych oraz projekcie budowlanym będącymi załącznikami do SIWZ. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu, w którym ma być realizowana inwestycja w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załącznikach do SIWZ ( projekt budowlany, przedmiary robót). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót załącznik ido SIWZ nr: - 5.1.roboty budowlane, - 5.2. instalacje elektryczne, - 5.3. instalacje sanitarne, - Dokumentacja Budowlana załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono opisie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8


Dodatkowe kody CPV: 45215000-7, 45000000-7, 45113000-2, 45420000-7, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45261000-4, 45262500-6, 45262700-8, 45262300-4, 45262300-4, 45111000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 811466.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U EURO-MAR Tomasz Marcinkowski
Email wykonawcy: euro.mar@vp.pl
Adres pocztowy: Kolbark ul. Źródlana 46
Kod pocztowy: 32-310
Miejscowość: Klucze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1031975.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1031975.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1230000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.