eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Remont części korytarzy, części klatek schodowych i Wejścia Cesarskiego w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-12

Ogłoszenie nr 500163877-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

Politechnika Wrocławska: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont części korytarzy, części klatek schodowych i Wejścia Cesarskiego w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556745-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50370 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont części korytarzy, części klatek schodowych i Wejścia Cesarskiego w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/BZP/177/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont części korytarzy, części klatek schodowych i Wejścia Cesarskiego w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu". Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na: "Zadanie A" umowy - zadanie polegające na: a. wykonaniu kompleksowego remontu korytarzy I piętra w budynku A-1 za wyjątkiem wykonania renowacji stolarki drzwiowej wraz z montażem samozamykaczy, montażu opraw oświetlenia ogólnego, montażu urządzeń aktywnych w szafach krosowniczych oraz końcowego malowania ścian i sufitów, b. wykonaniu remontu klatki schodowej B i C od poziomu wysokiego parteru (+0,00) do poziomu II piętra (+9,57) w zakresie renowacji posadzek na spocznikach, stopni, listew przyściennych i cokołowych, c. wykonaniu przegród szklanych dymoszczelnych w ścianach bocznych klatek schodowych i poniżej podciągów i łęków na wysokim parterze, I piętrze i II piętrze w budynku A-1; 2) "Zadanie B" umowy - zadanie polegające na: a. wykonaniu renowacji stolarki drzwiowej wraz z montażem samozamykaczy, b. montażu opraw oświetlenia ogólnego, c. montażu urządzeń aktywnych w szafach krosowniczych d. końcowym malowaniu ścian i sufitów 2. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych, prac konserwatorskich oraz usług budowlanych w zakresie określonym we wzorze umowy i opisanym w dokumentacji projektowej i wytycznych realizacyjnych (zał. nr 4a i nr 4b do wzoru umowy) z wyłączeniem wykonania i montażu przegród szklanych dymoszczelnych w ścianach bocznych klatek schodowych i poniżej podciągów i łęków na wysokim parterze w rejonie klatki B i C. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami udzielającymi pozwolenia na ww. roboty, umową, wytycznymi realizacyjnymi, SIWZ, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu. 3. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu prac po uprzednim kontakcie telefonicznym z p. Piotrem Drupką tel.71 320 46 82 celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2395503.25
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "SAD" A.K.S. STANISŁAW SADOWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. KOSZAROWA 46/3
Kod pocztowy: 51-149
Miejscowość: WROCŁAW
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2946469
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2946469
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2946469
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.