eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie.Ogłoszenie z dnia 2018-07-12

Ogłoszenie nr 500162552-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

Skarbimierz: Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535618-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500105862-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.6.271.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie na dz.nr.250 , 244/4 i 244/3 na podstawie dokumentacji technicznej.


II.4) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:

45111240-2,

45244000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na dzień 29.06.2018r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/06/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres , w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy , zmiana terminu i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z uwagi na małą dostępność materiału w miejscowych żwirowniach ( piasek) , który jest niezbędny do wbudowania oraz zakończenia prac na w/w zadaniu , istnieje obawa , że prace nie zakończą się w ustalonym w umowie terminie. Obecnie materiał dostarczany jest z trzech żwirowni , co jest niewystarczające , by móc zakończyć prace w terminie .Przedłużenie czasu na wykonanie prac umożliwi Wykonawcy zakończenie zadania w należyty , zgodny ze sztuką budowlaną sposób.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.