eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-29

Ogłoszenie nr 500150399-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558498-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

61/U

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. W ramach usługi należy wykonać w branży architektonicznej: inwentaryzację stanu istniejącego: remontowanych pomieszczeń sali sportowej, korytarzy przyległych do sali sportowej, remontowanych elementów, inwentaryzację elementów konstrukcyjnych i osłonowych budynku, inwentaryzację stanu istniejącego elewacji frontowej i tylnej budynku hali sportowej, obliczenia oraz rysunki architektoniczne rzutów, przekroi, widoków w zakresie remontowanych elementów, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i obsługi budynku, charakterystykę energetyczną budynku, w branży konstrukcyjnej: inwentaryzację stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych budynku, obliczenia oraz rysunki konstrukcyjne remontowanych elementów budynku, w branży drogowej: inwentaryzację stanu istniejącego drogi o nawierzchni asfaltowej od strony frontowej budynku, obliczenia oraz rysunki konstrukcyjne wymiany nawierzchni drogi asfaltowej od strony frontowej budynku hali sportowej, w branży sanitarnej: inwentaryzację pomieszczeń do celów projektowych oraz kosztorysowych, zaprojektowanie: ogrzewania hali sportowej z wykorzystaniem istniejącego węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, inwentaryzację systemu kanalizacji deszczowej w celu określenia zakresu robót remontowych przywracających jego sprawne działanie, zaprojektowanie: przykanalików deszczówki, instalacji wody p. poż, w branży elektrycznej: inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych, wymianę: instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego, instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych, wymianę wraz z wyniesieniem do pomieszczeń korytarzowych rozdzielnic głównych, wymianę: złącza kablowego, wewnętrznej linii zasilającej, instalacji odgromowej wraz z otokiem, wykonanie: instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania urządzeń klimatyzacji, wentylacji i nagrzewnic, w branży teletechnicznej: wykonanie systemu sygnalizacji pożaru z podaniem sygnału do oficera dyżurnego (SSP). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: budynek nr 11, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, 22 WOG w Olsztynie; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlanych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71320000-7, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 138174.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 28
Kod pocztowy: 10-448
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 116850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162360.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.