eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze w ramach zadania pn."Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-27

Ogłoszenie nr 500147266-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541931-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn.: "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową" wg projektu budowlanego opracowanego przez zespół "Projektowanie i Nadzór w Budownictwie" mgr inż. Jarosław Mikołajczyk, 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10a. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Gimnazjalnej 2, na działce nr 17, obręb 00005, AM5 w Jeleniej Górze. Zakres prac remontowych obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe (m.in.: rozbiórka całej wykładziny sportowej wraz z płytą paździerzową i uszkodzonymi legarami na sali gimnastycznej, rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż części ścianek działowych, skucie zawilgoconych tynków, rozebranie sufitów podwieszanych, demontaż armatury sanitarnej); 2) roboty ogólnobudowlane, w tym konstrukcyjne wynikające ze zmiany układu pomieszczeń (m.in. wykonanie winylowej podłogi sportowej wzmocnionej matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV, ułożenie płytek gresowych, wykonanie podłogi winylowej, wykonanie nowych otworów drzwiowych z założeniem nadproży, montaż sufitów podwieszanych z kasetonów, montaż ścianek działowych, montaż nowej stolarki drzwiowej, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, montaż wyposażenia węzłów sanitarnych); 3) roboty instalacyjne (m.in. wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przeniesienie części grzejników, położenie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej, wymianę opraw na nowe ze źródłem LED). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 219432.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: LASOCKI TADEUSZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE TADEUSZ LASOCKI
Email wykonawcy: lasocki@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Rudawka 7
Kod pocztowy: 58-560
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 365543.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 365543.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 599060.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.