eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zębowice › Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV ( tylko zadanie Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" )

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-12

Ogłoszenie nr 500133101-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.

Gmina Zębowice: Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" )

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu "Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541692-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Zębowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54611800000, ul. ul. Murka 2, 46048 Zębowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 216 076, e-mail ug@zebowice.pl, faks 077 4216076 w. 36.
Adres strony internetowej (url): www.zebowice.pl oraz www.zebowice.biuletyn.info.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" )

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OrG.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej "Knieja" oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. Zakres rzeczowy robót obejmuje : - likwidację poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 z orurowaniem, - remont istniejącego kontenera, - wymianę zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej, - budowę kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towarzyszącym, - wymianę zestawu pompowego i obudowy studni nr 1 i 2 z rurociągami i zasilaniem, - wykonanie zbiornika terenowego o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi, - wymianę ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej, - wykonanie monitoringu (pracy Stacji Wodociągowej, ochrony obiektu - bramy wyjściowej, 2 studni i zbiornika wody). Istniejąca Stacja Wodociągowa zlokalizowana jest we wsi Knieja w odległości ok. 180 m od granic zabudowy. Stacja Wodociągowa znajduje się w kompleksie pól uprawnych i lasów. Wygrodzony teren Stacji Wodociągowej obejmuje działkę w obrębie wsi Knieja dz. nr 553. Planowany do budowy zbiornik terenowy z pompownią kontenerową zlokalizowany zostanie na istniejącym wygrodzonym terenie Stacji Wodociągowej. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 6,7 m p.p. terenu. Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Stacja Wodociągowa "Knieja" obecnie pracuje w układzie I° pompowania wody bez uzdatniania. Wyposażenie stacji stanowią: - uzbrojona studnia wiercona nr 1 i 2 - hydrofory poziomy V=50,0 m3 - 1 szt. ( zakres pracy 3,5 - 4,5 atm) zabudowany czołowo w kontenerze. Decyzją Nr OŚR.6341.2.29.2015 z dnia 23.12.2015r SP w Oleśnie dla wodociągu grupowego "Knieja" udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej za pomocą studni nr 1 i studni nr 2. Po rozbudowie Stacja Wodociągowa z układu jednostopniowego pompowania pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody z wyrównaniem dobowym na zbiorniku terenowym. Po rozbudowie ujęcie wody pozostanie bez zmian i składać się będzie z dwóch studni wierconych nr 1 i 2. W studni nr 1 i 2 projektuje się wymianę pomp głębinowych z orurowaniem na pompy z silnikiem 2,2 kW o parametrach: Q = 21,0 m3/h, H = 21,0 m sł.w. Istniejące obudowy studni wraz z głowicami należy zdemontować i wykonać nowe. Z uwagi na okresową pracę studni zastosować należy urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania wnętrza obudowy, które będzie się włączać i wyłączać w przedziale od 0 do +4oC. Woda ze studni nr 1 i 2 pompami głębinowymi tłoczona będzie projektowanym rurociągiem Ø110PE dł. 35,0 m do projektowanego zbiornika terenowego. Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych sterowane będzie poziomem wody w zbiorniku. Obecnie w kontenerze Stacji Wodociągowej zabudowany jest hydrofor poziomu V=50,0 m³, który zostanie zdemontowany wraz z orurowaniem i armaturą. Ścianę kontenera w której zabudowany był hydrofor należy zdemontować i zabudować nową pełną bez otworów oraz uzupełnić dachówkę. Projektowana kontenerowa pompownia wody II° . Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80x5,00x2,95 m składa się z dwóch wydzielonych pomieszczeń z osobnymi wejściami z zewnątrz. Pompownia kontenerowa z wyposażeniem i sterowaniem powinna być dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy na plac budowy od producenta. Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS. Do Wykonawcy robót należy : ? wykonanie fundamentów pod pompownie z bloczków betonowych gr. 20 cm ? posadowienie kontenera, ? wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - płytki gres, ? doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160PE, ? ułożenie przewodów pływaka do szafy zestawu do zbiornika zapasu wody 3x1,5 mm2, ? doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera, ? doprowadzenie kanalizacji do wpustów podłogowych - Ø110PVC dł. ok 10 mb zakończonych studzienką chłonną (pomieszczenie pomp) oraz Ø110PVC dł. ok. 3,0 mb zakończony studzienką bezodpływową Ø1200 bet. (pomieszczenie Chloratora) Zbiornik terenowy. Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności rozbioru wody w ilości 100 m3 oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej w ilości 100 m3. Stąd całkowita pojemność zbiornika V = 200 m3. Zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny o średnicy wewnętrznej 7,642 m i wysokości w świetle 5,0 m umieszczonego między kolistymi płytami fundamentu i stropu. Wykonany w konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. Zbiornik uzbrojony będzie w przewody dopływowe, odpływowe, spustowe i przelewowe. Zbiornik usytuowany na powierzchni terenu, częściowo obsypany do wys. 1,5 m powyżej poziomu terenu oraz ocieplony. Zagospodarowanie terenu Wokół zbiornika na koronie obsypki należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 70 cm. Wokół kontenera pompowni należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 100 cm ze stopniami i podwyższeniem na podesty przy drzwiach wejściowych o wym. 100x100 cm. W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu. Ukształtowanie terenu, zieleń Po zrealizowaniu wszystkich obiektów kubaturowych i liniowych teren w miejscu prowadzenia robót ziemnych wyrównać i wyprofilować, rozłożyć zdjęty uprzednio humus, oraz dodatkowo teren pokryć nowym humusem gr. 5 cm i obsiać trawą. Ogrodzenie Wykonać nowy panelowy system ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym i bramą w miejsce istniejącego ogrodzenia z siatki. Wysokość panelu 1760 mm. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawić tablicę informacyjną. Łączna długość nowego ogrodzenia Lc = 173,0 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45252120-5


Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232152-2, 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 624915.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WODROL. Teodor Świątecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 14
Kod pocztowy: 55-093
Miejscowość: Kiełczów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1156200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1143900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1156200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.