eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-12

Ogłoszenie nr 500133089-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558707-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

6/IAM/2018/05

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra Zakres zadań: 1. Współpraca przy opracowywaniu strategii komunikacji działalności IAM w mediach społecznościowych, w tym m. in. rekomendowanie wyboru mediów społecznościowych, rekomendowanie rodzaju treści oraz doboru treści do poszczególnych kanałów; 2. Wdrażanie strategii komunikacji w kanałach społecznościowych; 3. Kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielski w mediach społecznościowych - zgodnych z założeniami strategii; 4. Aktywizowanie i moderowanie społeczności internetowych; 5. Aktywny udział w opracowywaniu strategii komunikacji poszczególnych obszarów działań Instytutu w mediach społecznościowych, w tym m. in. poszukiwanie nowych form promocji, dobór odpowiednich kanałów mediów społecznościowych; 6. Administrowanie kanałów mediów społecznościowych Instytutu we współpracy z innymi Zespołami IAM; 7. Monitoring kanałów społecznościowych, ich analiza oraz rekomendowanie działań aktywizujących fanów; 8.Przygotowywanie raportów ilościowych i jakościowych z prowadzonych działań w kanałach społecznościowych IAM; 9. Przygotowywanie planu promocji projektu. 10. Koordynacja zadań promocyjnych: wywiadów z muzykami, artykułów promocyjnych i harmonogramu zewnętrznych publikacji internetowych. 11. Przygotowanie gadżetów reklamowych (współpraca z grafikiem na poziomie projektu, przetarg, produkcja). 12. Redagowanie treści informacji prasowych i innych materiałów udostępnianych mediom. 13. Kontakt z dziennikarzami, telewizją i prasą. Pozyskanie patronatów medialnych. 14. Współpraca z działami promocji instytucji partnerskich projektu. 15. Przygotowywanie materiałów audiowizualnych dokumentujących pracę nad poszczególnymi etapami realizacji projektu (zdjęcia, nagrania, obsługa wewnętrznej platformy nagraniowej). 16. Redakcja tekstów do materiałów drukowanych promujących projekt. 17. Budowanie i utrzymywanie relacji z instytucjami krajów partnerskich w celach promocyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Maja Komorowska-Manijak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Sielecka 3/22 (adres zamieszkania)
Kod pocztowy: 00-738
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192126
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Adres zameldowania Wykonawcy zamówienia: Łódź (94-131), ul. Kolarska 99.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.