eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Modernizacja auli szkoły w Kluczach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-18

Ogłoszenie nr 500110316-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Modernizacja auli szkoły w Kluczach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542373-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja auli szkoły w Kluczach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres planowanych prac: - budowa sufitu podwieszanego płyt akustycznych zgodnie z projektem, - zabudowa akustyczna ściany zachodniej z okładziny płyt akustycznych i pełnych gipsowo - kartonowych, - przebudowa sceny z wymianą okładziny drewnianej na nową drewnianą wraz z cyklinowaniem i malowaniem, - budowa antresoli na zapleczu sceny o konstrukcji drewnianej. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć do EI30 klasy odporności ogniowej . - cyklinowanie parkietu widowni, zabezpieczenie ogniochronnie i przeciwgrzybicznie. Malowanie lakierem nawierzchniowym, . Wierzchnią powłokę malarską powinna charakteryzować: wysoka odporność na ścieranie, udar i zarysowania, przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektów użyteczności publicznej oraz powinna być antypoślizgowa i trudno. - montaż rolet okiennych materiałowe (tkaninę o 100% zaciemnieniu.), wielkogabarytowe o wymiarach 2,5 x 2,9m, - przebudowa instalacji elektrycznych, nagłośnienia, zgodnie z projektem - montaż systemu podnoszonej dekoracji oraz wymiana kotar scenicznych, oraz: - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem wełną mineralną, - remont instalacji odgromowej, wpustów dachowych i obróbek blacharskich, - wymiana rur spustowych wewnątrz budynku,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1


Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 553957.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U EURO-MAR Tomasz Marcinkowski
Email wykonawcy: euro.mar@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Źródlana 46
Kod pocztowy: 32-310
Miejscowość: Kolbark
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 590985.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 590985.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 758388.37
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.