eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz Sołecki.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-18

Ogłoszenie nr 500110285-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz Sołecki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500098602-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz Sołecki.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym od strony północnej o garaż jednostanowiskowy i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do całorocznej eksploatacji. W budynku będzie w dalszym ciągu prowadzona działalność statutowa OSP, a planowana rozbudowa stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowej funkcji obiektu. Na poziomie parteru projektuje się część gospodarczą i garaż, na strychu pomieszczenie pomocnicze. Rozmieszczenie, rzuty poziome, przekroje pionowe i powierzchnie rozbudowy poszczególnych pomieszczeń określa zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do zaproszenia do negocjacji. Realizacja rozbudowy odbywać się będzie przy zastosowaniu technologii tradycyjnej zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe a) powierzchnia zabudowy: 383,50 m2 w tym: - istniejący budynek OSP: 199,80 m2 - projektowana rozbudowa: 112,00 m2 b) kubatura: 2 190,00 m3 c) powierzchnia użytkowa ogółem: 247,12 m2 w tym: - budynek istniejący OSP: 155,92 m2 - projektowana rozbudowa: 91,20 m2 Szczegółowy zakres robót i materiałów określono w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i kosztorysach nakładczych będących załącznikami do zaproszenia do negocjacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45260000-7


Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45311200-2, 45300000-0, 45421000-4, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 160374.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U."EURO MAR"
Email wykonawcy: euro.mar@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Źródlana 46
Kod pocztowy: 32-310
Miejscowość: Kolbark
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 224000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie 67 na podstawie art. 1pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z treści art. 67 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Zamawiający przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie przedmiotowego zamówienia, które zostały unieważnione. Powody unieważnienia postępowań: Pierwsze postępowanie (znak sprawy ZP.271.7.2018) - nie zostały złożone żadne oferty. Drugie postępowanie (znak sprawy ZP.271.8.2018) - złożona oferta została odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. W związku z powyższym Gmina Klucze jako Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 4), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017r. ,poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia nie przekracza wartości wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.