eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-17

Ogłoszenie nr 500109547-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608877-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500057791-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

17/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie państwowej instytucji kultury jaką jest Muzeum Narodowe w Warszawie. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem - Muzeum Narodowe w Warszawie. Projekt pn. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie ma na celu stworzenie i udostępnienie szerokiej publiczności z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytków sztuki starożytnej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane i aranżacyjne przestrzeni ekspozycyjnych (9 sal o łącznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Głównym MNW przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Obecna przestrzeń, , do 2011 roku mieściła starą ekspozycję sztuki starożytnej. Prace budowlane obejmą roboty przygotowawcze, demontaże i wyburzenia starych aranżacji ekspozycyjnych, roboty montażowe i konstrukcyjne, montaż wentylacji i klimatyzacji, montaż instalacji elektrycznych i wykończenia i urządzenie wnętrz ekspozycyjnych oraz aranżacja sal wystawienniczych. Montażowi systemów ekspozycyjnych (gablot, postumentów) i Ekspozycji będzie towarzyszyło 5 stanowisk multimedialnych, które w ciekawy i innowacyjny sposób ukażą sekrety sztuki starożytnych cywilizacji. W Galerii prezentowane będą najcenniejsze zabytki ruchome ze zbiorów MNW, uzupełnione unikalnymi depozytami z kraju i zagranicy. Zasadą ekspozycji będzie prezentacja zabytków wedle antycznych cywilizacji - Egipt, Bliski Wschód, Grecja, Rzym - w kolejności chronologicznej, przy jednoczesnym przedstawieniu wzajemnych więzi poszczególnych cywilizacji oraz ich wpływu na czasy nowożytne. W części poświęconej sztuce egipskiej prezentowane będą przykłady rzeźby kamiennej i drewnianej, stele grobowe i wotywne, drewniane sarkofagi, mumie i inne zabytki związane z wierzeniami grobowymi a także bardzo ciekawa kolekcja naczyń kamiennych i ceramicznych. Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu będzie reprezentowana m.in. przez cenne eksponaty z reliefami z pałacu w Niniwie i kolekcję pieczęci cylindrycznych. Centralnym punktem ekspozycji będzie prezentacja sztuki greckiej, a zwłaszcza greckiego malarstwa wazowego. Wazy greckie zostaną zaprezentowane w specjalnej sali; zwiedzający będą mogli zapoznać się z ewolucją tego malarstwa w najważniejszych ośrodkach od jego początków do schyłku. Innymi istotnymi elementami tej części ekspozycji będą kamienne rzeźby monumentalne, zabytki ilustrujące antyczne porządki architektoniczne, sztukę wojenną, mitologię i religię oraz wiele innych aspektów greckiej cywilizacji. Osobne miejsce zajmą obiekty ilustrujące wpływ greckiej cywilizacji na sąsiadujące z nią ludy i kultury (Egipt, Scytowie, Etruskowie, Rzym) oraz na kształt nowożytnej sztuki europejskiej. W dwóch ostatnich pomieszczeniach Galerii zostanie zaprezentowana sztuka rzymska. W sali górnej znajdą się dwa przykłady statua togata - oficjalnych posągów Rzymian ubranych w togi oraz interesująca kolekcja rzymskiego portretu. Dużą część tej przestrzeni wypełni rekonstrukcja rzymskiego domu wraz z typowym wyposażeniem; znajdzie się tu bogata kolekcja naczyń szklanych oraz lampek oliwnych. Dolną salę przeznaczono na prezentację rzymskiej sztuki grobowej z niezwykle ciekawymi przykładami marmurowych sarkofagów. W przestrzeni poświęconej sztuce rzymskiej znajdzie się także multimedialna rekonstrukcja rzymskiego impluvium; tu zwiedzający będą mogli odpocząć delektując się sztuką. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. wykonanie następujących robót budowlanych: A. W zakresie robót przygotowawczych: 1. zabezpieczenie istniejących struktur i elementów budynku w obszarze projektowanych demontaży, przebić i wyburzeń, 2. zabezpieczenie ciężkich eksponatów wielkogabarytowych w sposób umożliwiający prowadzenie prac budowlanych bez ryzyka ich uszkodzenia. B. W zakresie demontażu i wyburzeń: 1. rozbiórka istniejących posadzek drewnianych w zakresie wszystkich warstw posadzkowych 2. wyburzenie ścianki balustradowej w pomieszczeniu nr 33 przy schodach prowadzących do Galerii Średniowiecznej 3. wyburzenie fragmentu ściany między pomieszczeniami nr 23 i 32 pod nowoprojektowane przejście 4. wyburzenie fragmentu ściany przy klatce schodowej nr 3 w celu powiększenia przejścia między pomieszczeniami nr 24 i 31, tym samym skrócenie drogi ewakuacyjnej do długości zgodnej z warunkami ochrony przeciwpożarowej 5. wyburzenie jednego biegu schodowego Kleina prowadzącego z pomieszczenia nr 25 poz.0.00 do pomieszczenia nr 25A poz. -1.08 ze względu na projektowaną platformę dla niepełnosprawnych 6. powiększenie otworu w stropie nad drugim biegiem schodowym prowadzącym z pomieszczenia nr 25 poz.0.00 do pomieszczenia nr 25A poz.-1.08 7. wykucie wnęki w ścianie przy projektowanej platformie dla niepełnosprawnych 8. wykucie wnęk pod szafki na gaśnice w ścianie między pomieszczeniami nr 24A i 25 9. w parapetach wykonanie otworowań umożliwiających swobodny przepływ powietrza za nowoprojektowanymi zabudowami 10. likwidacja istniejącej ściany z płyt G-K wydzielającej pomieszczenie nr 23 od reszty galerii 11. demontaż istniejących balustrad stalowych i poręczy drewnianych 12. demontaż istniejących gablot i innych elementów wystawienniczych 13. demontaż drzwi i ościeżnic wewnątrz galerii. C. W zakresie robót montażowych i konstrukcyjnych: 1. wykonanie podkonstrukcji i posadzki podniesionej demontowalnej, zamykającej schody i przejście z galerii średniowiecznej do pomieszczenia nr 33, w sposób umożliwiający przywrócenie stanu obecnego 2. montaż szachtu dźwigowego wraz z platformą dla niepełnosprawnych, w miejscu wyburzonych schodów prowadzących z pomieszczenia nr 25 do pomieszczenia nr 25a oraz wykonanie potencjalnych wzmocnień struktury istniejącej. 3. zabudowanie otworu między pomieszczeniami nr 25 i 25A lekkim stropem w systemie płyt jastrychowych na podkonstrukcji stalowej 4. re-profilacja biegu schodowego Kleina naprzeciwko platformy dla niepełnosprawnych oraz z tym powiązane powiększenie otworu w stropie nad schodami 5. zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi nr 31 i 32, oraz wykonanie wzmocnienia ściany zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej stropów, wg projektu konstrukcji 6. zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi nr 32 i 33 7. wykonanie ścianek działowych w konstrukcji szkieletowej wydzielających nowoprojektowane przestrzenie 8. szczelne zamurowanie wszystkich otworów podłączonych do pierwotnego systemu wentylacyjnego wg wytycznych projektu wentylacji 9. podniesienie poziomu podłogi w pomieszczeniu nr 24A , wykonanie trzech stopni z istniejącego poziomu 0,00 na projektowany poziom +0,30 10. wykonanie mocowań i ewentualnych wzmocnień pod gabloty i eksponaty przewidziane do prezentowania na ścianach, 11. wykonanie konstrukcji postumentów pod eksponaty wielkogabarytowe 12. wykonanie pomostów serwisowych przy oknach zabudowanych elementami nowej aranżacji 13. montaż drzwi D. W zakresie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: 1. dostosowanie instalacji ogrzewania i wentylacji do nowej aranżacji wnętrz, 2. wyposażenie grzejników w automatyczne sterowanie 3. wykonanie instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia zakresu opracowania na podstawie warunków konserwatorskich i wytycznych inwestora 4. rozbudowa istniejącej centrali wentylacyjnej na poddaszu 5. montaż nowoprojektowanych jednostek zewnętrznych na dachu E. W zakresie instalacji elektrycznych: 1. dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych i do projektowanej aranżacji, 2. wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej zasilanie i funkcjonowanie urządzeń elektrycznych przewidzianych w obrębie wystawy: ? oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i ekspozycyjnego, ? urządzeń audiowizualnych w obrębie projektowanej wystawy, ? serwisowych gniazd zasilających F. W zakresie wykończenia wnętrz: 1. wykonanie podbudowy posadzki w rejonie projektowanych jej przewyższeń w pom. nr 24A, 2. wykonanie wymiany wykończenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych aranżacją 3. wykonanie ściennych obudów ekspozycyjnych, 4. wykonanie cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach wewnątrz pomieszczeń 5. w części pomieszczeń wykonanie sufitów podwieszanych, 6. malowanie ścian i sufitów G. W zakresie wyposażenia wnętrz: 1. wykonanie i montaż gablot (komplet z wyposażeniem) i stałego wyposażenia meblowego, 2. wykonanie i montaż lightbox'ów 3. dostawa, montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, Ponadto wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienie projekcyjnych urządzeń audiowizualnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie niezbędnych testów zamontowanych urządzeń potwierdzających posiadanie parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Na stronie 83 opisu technicznego Zamawiający podaje produkt referencyjny dotyczący czujników temperatury i wilgotności. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego wskazanemu przez Zamawiającego. Za produkt równoważny uznanie zostanie produkt spełniający poniższe parametry: zasilanie 3,6 VDC, zakres pomiarowy 0...50 °C, dokładność pomiarowa ±0,5 °C (25 °C), sposób montażu za pomocą wkrętów na ścianie, wymiary zewnętrzne nie większe niż 90 x 90 x 40 mm, radiowa transmisja danych. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości, wydajności, i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Ewentualne określenie w SIWZ wymagań z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie) należy traktować jako wskazanie produktów wzorcowych. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa "typu" lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania "lub równoważne"). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych i systemów technicznego odniesienia, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy i systemy technicznego odniesienia pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotowego zamówienia. Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie następujących dokumentów: * warunki umowne, patrz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; * Projekt wykonawczy ekspozycji stałej Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, autorstwa Nizio Design International, ul. Inżynierska ¾ Warszawa, grudzień 2014; * STWiOR; * Przedmiaru robót, z tym, że: Zamawiający udostępnia przedmiar robót jednocześnie informując, że uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową wraz ze zmianami i wytycznymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów wynikających z dokumentacji projektowej i STWiOR (także nieprzewidzianych w przedmiarze); * Ekspertyza techniczna nośności stropów w związku z aranżacją Galerii Sztuki Starożytnej, wykonana przez zespół mgr inż. Henryk J. Bachliński, mgr inż. Tomasz Kowal, mgr inż. Jacek Narewski, wrzesień 2014; * Suplement do SIWZ, zawierający dodatkowe wytyczne zamawiającego i uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia; * Wytyczne dotyczące mocowań i zawiesi do gablot; * Materiały do wykonania podpisów i grafik. UWAGA: Za kompletną gablotę, Zamawiający uzna gablotę wraz z wyposażeniem (tj. wykonaną zgodnie z projektem wykonawczym, wytycznymi dotyczącymi mocowań i zawiesi oraz suplementem do SIWZ). Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem, z inspektorem nadzoru inwestorskiego wraz z obligatoryjnym (pisemnie) uzgodnieniem - zaakceptowaniem z Zamawiającym i zespołem projektowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach do SIWZ, a w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach, projektach wykonawczych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45421000-4, 45421160-3, 45331200-8, 45300000-0, 45453000-7, 45421000-4, 45410000-4, 45442100-8, 45431200-9, 45310000-3, 45310000-3, 32322000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6828535.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: CASTELLUM Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świdnicka 31
Kod pocztowy: 50-066
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11787433.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11787433.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11833734.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.