eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gaworzyce › Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-16

Ogłoszenie nr 500108788-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Gmina Gaworzyce: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu "Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512543-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500037911-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gaworzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53389000000, ul. ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 316 285, e-mail ug@gaworzyce.com.pl, faks 768 316 286.
Adres strony internetowej (url): www.gaworzyce.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach Gmina Gaworzyce. Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w Wierzchowicach, modernizacja stacji uzdatniania wody i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części. Część Nr 1 : Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej. Zakres robót obejmuje : 1) Budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o długości łącznej 1.785,2 m (Zamawiający zamienił materiał kanałów kanalizacji sanitarnej z kamionki na rury PCV - wskazano w przedmiarze robót)). Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym przebiegać będzie w granicach pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Wierzchowice. Poprzez nową sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostaną ścieki bytowo-gospodarcze do istniejącej oczyszczalni biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 191/20, obręb Wierzchowice. Z uwagi na większą ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowana w m. Wierzchowice od drogi powiatowej dz. nr 189 do istniejącej oczyszczalni ścieków. 2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 301,6 m z rur polietylenowych PE, PEHD o Ø 75 mm. Przewody kanalizacyjne kolektorów ciśnieniowych należy wykonać z rurociągów PE 100 PN 10 SDR 17. Wykonaną sieć ciśnieniową oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 20 cm umieszczoną 0,3 m ponad wykonanym rurociągiem z wtopioną wkładką metalową w celu zlokalizowania rurociągu. Kolor taśmy winien odpowiadać rodzajowi sieci - brązowy dla kanalizacji sanitarnej. 3) Budowę przepompowni ścieków S-1 na działce nr 172, obręb Wierzchowice. 4) Przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 1762,60 m, z czego : 1) rurociągi PE, PEHD Ø 160 mm o długości 1668,70 m 2) rurociągi PE, PEHD Ø 63 mm o długości 93,9 m 5) Budowę i przebudowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków w miejscowości Wierzchowice. Przewiduje się przebudowę sieci wodociągowej w granicach pasów drogowych dróg asfaltowych, brukowych i gruntowych gminnych i powiatowej w miejscowości Wierzchowice. Przyjęto przykrycie sieci wodociągowej 1,4 m - 1,8 m. Nową sieć należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 PN10 łączonych w wykopach poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektroporowe. Należy przestrzegać wszelkich zaleceń i wytycznych określonych uzgodnieniami z Zarządem dróg Powiatowych oraz z Gminą. Przekroczenia poprzeczne w drogach powiatowych należy wykonać metodą bezwykopową rurami przeciskowymi bez naruszenia istniejącej nawierzchni bitumicznej, pobocza, rowów, skarp. Teren prowadzenia robót uzbrojony jest w sieci telekomunikacyjne, energetyczne nadziemne i podziemne i również w sieć gazową. Przez teren realizacji przedsięwzięcia przebiegają drogi publiczne o randze gminnej oraz drogi powiatowe - dz. nr 189 (dawna DW 298) obręb Wierzchowice. Na terenie inwestycji występuje sieć kanalizacji deszczowej, służąca odwodnieniu dróg. 6) Budowę chodnika - do wykonania nowa nawierzchnia chodnika po północnej stronie ulicy na działce nr 169 łącznie z wymianą krawężnika betonowego. Na pozostałych działkach zaprojektowano nowe chodniki na terenie istniejących poboczy ziemnych. Projektowana nawierzchnia ze spadkiem jednostronnym w kierunku drogi. Miejscowo należy dostosować do rzędnych na zjazdach na poszczególnych posesjach. 7) Przewiduje się odtworzenie nawierzchni - wielkości i konstrukcję podano w przedmiarze robót - do wykonania nawierzchnie asfaltowe na całej szerokości i długości dróg (warstwa ścieralna bez szwu). 8) Roboty dodatkowe - wykonanie słupa oświetleniowego z wyłącznikiem zmierzchu na terenie przepompowni ścieków oraz wyposażenie pompowni ścieków w żurawik słupowy z wciągarką ręczną. Dotyczy poz. przedmiaru sieci od 1.1 do 1.4, poz. 1.6 oraz całości przedmiaru na przyłącza. Część Nr 2 : Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach. Zakres robót obejmuje : Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach - istniejący układ oczyszczania ścieków przebudowany będzie do przepustowości Qdmax = 200 m3/d. Ciąg technologiczny istniejącej kontenerowej oczyszczalni ścieków pozostanie niezmienny, przebudowa istniejącej oczyszczalni będzie polegała na dostawieniu kompletnego urządzenia oczyszczalni kontenerowej o przepustowości niezbędnej do uzyskania całkowitej przepustowości - 200 m3/d, dla ok. 1350 RLM. Nowoprojektowaną oczyszczalnię ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą projektuje się na działce 191/20 obręb Wierzchowice. W zakres prac wchodzą między innymi przepompownia ścieków surowych, sito pionowe, zbiornik uśredniający, retencyjny, komora denitryfikacji, kontener oczyszczalni, studnia zbiorczo-recyrkulacyjna, studzienka pomiarowa, zbiornik osadu nadmiernego - zagęszczacz osadu, przepompownia wód nadosadowych, kontener techniczno-sanitarny. System monitorująco-sterujący dostosować do systemu posiadanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach. Na terenie oczyszczalni zaprojektowano plac manewrowy z kostki betonowej. Teren oczyszczalni ogrodzić oraz wzdłuż ogrodzenia zasadzić krzewy. Wybudować oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne, sygnalizację i automatykę. 9) Przepompownia Pp - dz. nr 191/20, obręb Wierzchowice oraz wyposażenie pompowni ścieków w żurawik słupowy z wciągarką ręczną. Dotyczy pozycji przedmiaru sieci od 2.1 do 2.4. Część Nr 3 : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ( SUW ) w Wierzchowicach. Zakres robót obejmuje : Przebudowę SUW w Wierzchowicach - przebudowa urządzeń do poboru wody, renowacja istniejących studni ujściowych, termomodernizacja budynku pompowni oraz przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem niezależnym pomieszczenia pompowni oraz pomieszczenia pompowni i chlorowni, budowa zbiornika wody czystej, budowa rurociągu wody surowej, budowa kabli zasilających, rurociągów i kanałów technologicznych i międzyobiektowych, budowa kabli sterowniczych, demontaż istniejących urządzeń wraz z montażem nowych urządzeń technologicznych, budowa neutralizatora ścieków. Rozbiórka istniejących obiektów. Budowa nowych kompaktowych obudów studni na istniejących odwiertach na działce 204/10. Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody. Roboty dodatkowe - wykonanie słupa oświetleniowego z wyłącznikiem zmierzchu na terenie ujęcia wody.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232152-2, 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3947502.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowa "HYDROTERM" Sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemkowska 55
Kod pocztowy: 59-101
Miejscowość: Polkowice
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3185700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3185700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3836563.76
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.