eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-16

Ogłoszenie nr 500108781-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr: Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537263-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Spółdzielcza 8, 15 - 441 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 653 77 00, e-mail jzynel@bfkk.pl, faks (085) 732 95 05.
Adres strony internetowej (url): www.bfkk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bfkk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Podmiot z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim".Zamówienie jest podzielone na trzydzieści osiem części: 1 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach, ul. Tadeusz Kościuszki 126, 16-400 Suwałki - realizacja 19 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (19 grup x 1 godzina; czas trwania 1 godzina doradztwa grupowego = 45 minut) oraz realizacja 218 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 109 uczniów ze szkoły (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 2 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki - realizacja 10 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (10 grup x 1 godzina; 1 godzina doradztwa grupowego = 45 minut) oraz realizacja 118 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 59 uczniów ze szkoły (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut) , 3 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 36, 16-400 Suwałki - realizacja 27 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (27 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 314 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 157 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 4 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki - realizacja 15 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (15 spotkań (grup) x 1 godzina; czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 164 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 82 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 5 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki - realizacja 21 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (21 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 240 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 120 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 6 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Romualda Minkiewicza 50, 16-402 Suwałki - realizacja 11 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (11 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 128 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 64 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 7 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki - realizacja 12 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (12 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 138 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 69 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 8 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. M. Bakałarza w Bakałarzewie, ul. Króla Zygmunta Starego 1, 16-423 Bakałarzewo - realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 56 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 28 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 9 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów - realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 80 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 40 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 10 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. D. Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Suwałki - realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 80 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 40 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 11 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki - realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 64 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 32 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 12 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny - realizacja 11 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (11 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 126 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 63 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 13 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Nowince, Nowinka 14, 16-304 Nowinka - realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 56 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 28 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 14 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Płaskiej, Płaska 56, 16-326 Płaska - realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 56 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 28 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 15 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Sejnach, ul. Adama Mickiewicza 36, 16-500 Sejny - realizacja 11 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (11 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 124 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 62 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 16 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski - realizacja 9 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (9 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 98 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 49 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 17 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 21, 17-100 Bielsk Podlaski - realizacja 14 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (14 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 162 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 81 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 18 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski - realizacja 12 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (12 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 138 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 69 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 19 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski - realizacja 12 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (12 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 140 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 70 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 20 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Boćkach, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki - realizacja 6 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (6 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 66 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 33 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 21 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum Publicznym w Czeremsze, ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha - realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 54 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 27 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 22 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54, 17-200 Hajnówka - realizacja 6 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (6 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 76 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 38 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 23 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka - realizacja 8 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (8 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 88 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 44 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 24 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka - realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 98 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 49 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 25 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Grodzisku, ul. 1-go Maja 34, 17-315 Grodzisk - realizacja 9 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (9 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 94 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 47 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 26 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 16-400 Suwałki - realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 27 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Kaletniku, Kaletnik 46, 16-411 Szypliszki - realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 28 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowski w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki - realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 29 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki - realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 30 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, ul. Sejneńska 45, 16-407 Suwałki - realizacja 4 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (4 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 31 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Glinniku, Glinnik 40c, 17-120 Brańsk - realizacja 4 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (4 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 44 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 22 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 32 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie, Oleksin 35, 17-120 Brańsk - realizacja 4 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (4 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 44 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 22 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 33 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17-106 Orla - realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 32 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 16 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 34 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Parkowa 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne - realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 32 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 16 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 35 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Dubinach, ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka - realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 36 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele - realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), 37 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Milejczycach, ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce - realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). 38 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak, Płociczno Tartak 16, 16-42 Suwałki - realizacja 1 godziny doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (1 grupa x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 20 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 10 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 85.31.23.20 - Usługi doradztwa


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: 1 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach, ul. Tadeusz Kościuszki 126, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15405.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Małgorzata Dziuba
Email wykonawcy: dziubka.m@wp.pl
Adres pocztowy: Okunowiec 8 16-402 Suwałki
Kod pocztowy: 16-402
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15405.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15405.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54535.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: 2 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8320.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Beata Jolanta Kotarska
Email wykonawcy: kotarskabj@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 14 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28990.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: 3 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 36, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22165.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Izabela Bujnowska
Email wykonawcy: bujna3@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wypusty 56 16-300 Augustów
Kod pocztowy: 16-300
Miejscowość: Augustów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22165.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22165.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54535.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: 4 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11635.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Barbara Klaus
Email wykonawcy: barbaraklaus@op.pl
Adres pocztowy: ul. Młynarskiego 16/11 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11635.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11635.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28990.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: 5 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16965.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Alicja Kalinowska, Anna Brzozowska
Email wykonawcy: alicja.kalinowska@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 9a/47 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16965.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16965.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54535.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: 6 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Romualda Minkiewicza 50, 16-402 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9035.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Magdalena Kaszkiel
Email wykonawcy: magdalenakaszkiel@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Papieża Jana Pawła II 16/62 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9035.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9035.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28990.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: 7 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9750.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Agnieszka Romansewicz
Email wykonawcy: aniestanka@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Papieża Jana Pawła II 10/63 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9750.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: 8 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. M. Bakałarza w Bakałarzewie, ul. Króla Zygmunta Starego 1, 16-423 Bakałarzewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3965.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Marzena Kaplińska
Email wykonawcy: marzena.kaplinska@wp.pl
Adres pocztowy: Zdręby 19 16-423 Bakałarzewo
Kod pocztowy: 16-423
Miejscowość: Bakałarzewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3965.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3965.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3965.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: 9 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5655.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Renata Anna Pszkowska
Email wykonawcy: renatap@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 10/1 16-424 Filipów
Kod pocztowy: 16-424
Miejscowość: Filipów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5655.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5655.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5655.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: 10 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. D. Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5655.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Radosław Modzelewski
Email wykonawcy: radek.modzelewski@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Emilii Plater 45A m.7 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5655.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5655.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5655.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: 11 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4485.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Anna Guzewicz
Email wykonawcy: annaguzewicz1@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Cisowa 8 16-500 Sejny
Kod pocztowy: 16-500
Miejscowość: Sejny
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4485.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4485.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4485.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: 12 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8905.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Agnieszka Ejzel
Email wykonawcy: ejzelka@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Cmentarna 20A/2 16-320 Bargłów Kościelny
Kod pocztowy: 16-320
Miejscowość: Bargłów Kościelny
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8905.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8905.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: 13 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Nowince, Nowinka 14, 16-304 Nowinka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3965.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alina Sobolewska
Email wykonawcy: sobolala16@02.pl
Adres pocztowy: ul. Młyńska 27 16-300 Augustów
Kod pocztowy: 16-300
Miejscowość: Augustów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3965.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3965.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3965.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: 14 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Płaskiej, Płaska 56, 16-326 Płaska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3965.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Ewa Pużyńska
Email wykonawcy: ewapuz@o2.pl
Adres pocztowy: Płaska 58/1 16-326 Płaska
Kod pocztowy: 16-326
Miejscowość: Płaska
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3965.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3965.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3965.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: 15 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Sejnach, ul. Adama Mickiewicza 36, 16-500 Sejny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8775.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Halina Borowska, Barbara Kukolska
Email wykonawcy: borka110@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zawadzkiego 20/15 16-500 Sejny
Kod pocztowy: 16-500
Miejscowość: Sejny
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8775.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8775.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8775.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: 16 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6955.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Katarzyna Łuczaj
Email wykonawcy: katarzynaluczaj@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 27/8 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6420.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 17

NAZWA: 17 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 21, 17-100 Bielsk Podlaski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11440.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Iwona Kołos
Email wykonawcy: iwonka70.1970@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 17 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10560.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10560.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10560.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 18

NAZWA: 18 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9750.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Katarzyna Łuczaj
Email wykonawcy: katarzynaluczaj@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 27/8 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 19

NAZWA: 19 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9880.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Iwona Kołos
Email wykonawcy: iwonka70.1970@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 17 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9120.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 20

NAZWA: 20 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Boćkach, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4680.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Iwona Kołos
Email wykonawcy: iwonka70.1970@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 17 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4320.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 21

NAZWA: 21 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum Publicznym w Czeremsze, ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3835.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Aneta Kotowicz
Email wykonawcy: aneta2602@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 2 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3540.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3540.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3540.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 22

NAZWA: 22 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54, 17-200 Hajnówka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" - część 22 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54, 17-200 Hajnówka - realizacja 6 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (6 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 76 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 38 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

CZĘŚĆ NR: 23

NAZWA: 23 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" - część 23 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka - realizacja 8 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (8 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 88 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 44 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

CZĘŚĆ NR: 24

NAZWA: 24 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" - część 24 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka - realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 98 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 49 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

CZĘŚĆ NR: 25

NAZWA: 25 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Grodzisku, ul. 1-go Maja 34, 17-315 Grodzisk

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" - część 25 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Grodzisku, ul. 1-go Maja 34, 17-315 Grodzisk - realizacja 9 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (9 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 94 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 47 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionej części postępowania w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, została złożona jedna oferta przez Wykonawcę - Katarzynę Nauda. Wykonawca - Katarzyna Nauda - na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp oraz pkt 6.3 SIWZ została wezwana do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wykaz osób, w którym w kolumnie doświadczenie zawarł informacje odnośnie wymiaru godzinowego zrealizowanego doradztwa edukacyjno-zawodowego, przy czym z treści informacji zawartych w wykazie osób odnośnie posiadanego doświadczenia nie wynikało wprost, że doradztwo edukacyjno-zawodowe było realizowane dla uczniów szkół gimnazjalnych. Wobec powyższego Zamawiający, mając na względzie dyspozycję art. 26 ust. 3 Pzp, pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00. Wykonawca uchybił wezwaniu i nie uzupełnił dokumentów we wskazanym terminie, w konsekwencji nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, toteż został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 4 Pzp. Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Art. 24 ust. 4 Pzp: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

CZĘŚĆ NR: 26

NAZWA: 26 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3185.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Joanna Stabińska
Email wykonawcy: stab@op.pl
Adres pocztowy: Płociczno-Tartak 86 16-402 Suwałki
Kod pocztowy: 16-402
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3185.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3185.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3185.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 27

NAZWA: 27 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Kaletniku, Kaletnik 46, 16-411 Szypliszki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3185.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Edyta Sawicka
Email wykonawcy: wiesiek_sawik@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 10/35 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3185.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3185.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3185.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 28

NAZWA: 28 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowski w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3185.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Anna Wizgo
Email wykonawcy: awizgo@op.pl
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 4d 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3185.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3185.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3185.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 29

NAZWA: 29 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3185.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Bożena Omiljanowicz
Email wykonawcy: bomiljan@op.pl
Adres pocztowy: Stary Folwark 65 16-402 Suwałki
Kod pocztowy: 16-402
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3185.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3185.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3185.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 30

NAZWA: 30 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, ul. Sejneńska 45, 16-407 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3250.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Joanna Wolska
Email wykonawcy: joanka101@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Osiedle Wistuć 3/5 16-407 Wiżajny
Kod pocztowy: 16-407
Miejscowość: Wiżajny
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3250.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 31

NAZWA: 31 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Glinniku, Glinnik 40c, 17-120 Brańsk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3120.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Iwona Kołos
Email wykonawcy: iwonka70.1970@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 17 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2880.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 32

NAZWA: 32 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie, Oleksin 35, 17-120 Brańsk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3120.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Katarzyna Łuczaj
Email wykonawcy: katarzynaluczaj@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 27/8 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2880.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 33

NAZWA: 33 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17-106 Orla

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2275.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Katarzyna Łuczaj
Email wykonawcy: katarzynaluczaj@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 27/8 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2100.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 34

NAZWA: 34 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Parkowa 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2210.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Aneta Kotowicz
Email wykonawcy: aneta2602@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 2 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2040.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 35

NAZWA: 35 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Dubinach, ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie "Dobry Zawód Fajne Życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" - część 35 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Dubinach, ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka - realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

CZĘŚĆ NR: 36

NAZWA: 36 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2340.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Aneta Kotowicz
Email wykonawcy: aneta2602@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 2 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2160.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 37

NAZWA: 37 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Milejczycach, ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2405.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Aneta Kotowicz
Email wykonawcy: aneta2602@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 2 17-100 Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2220.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2220.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 38

NAZWA: 38 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak, Płociczno Tartak 16, 16-42 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1365.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Joanna Stabińska
Email wykonawcy: stab@op.pl
Adres pocztowy: Płociczno-Tartak 86 16-402 Suwałki
Kod pocztowy: 16-402
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1365.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1365.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1365.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.