eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łącko › Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Łącko

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-16

Ogłoszenie nr 500108776-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Gmina Łącko: Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Łącko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531362-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łącko, Krajowy numer identyfikacyjny 49189242300000, ul. Łącko 445, 33390 Łącko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 41 40 710, e-mail j.lagos@lacko.pl; gmina@lacko.pl, faks 18 41 40 740.
Adres strony internetowej (url): www.lacko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Łącko

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIR.271.1.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i konserwacją nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Łącko. W zakres robót wchodzi: - uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych przy użyciu remonterów specjalistycznych, - odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - ścięcie i uzupełnienie poboczy, - uzupełnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. - organizacja placu budowy, - zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, - prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, - pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, - pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej oraz wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej , - pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 1.2. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Szacowany zakres robót został określony w przedmiarze robót. 1.3. Szczegółowy zakres rzeczowy wykonania remontów nawierzchni na poszczególnych odcinkach dróg gminnych, zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy zleceniu. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić dziennik przebiegu robót i książkę obmiaru. Jednostką rozliczeniową będzie [1 m2] wykonanego remontu nawierzchni a w przypadku spękań [1 mb]. Odbiory robót objęte każdorazowym zleceniem dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru lub pracownika Urzędu na podstawie dziennego zestawienia wykonanych robót remontowych (obmiaru robót) sporządzonego przez Kierownika budowy. 1.5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie ( operatorów maszyn, urządzeń, osoby wykonujące konserwację). Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 2) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Uwaga: 1.1 Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji technicznej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233141-9


Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 232600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma IMBUD Ignacy Śledź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podegrodzie
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Naszacowice 124
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 273675.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 273675.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273675.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.