eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2018 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU PRZY UL.MICKIEWICZA 163 ORAZ ULICY JANICKIEGO-WERNYHORY I ICH OTOCZENIAOgłoszenie z dnia 2018-05-16

Ogłoszenie nr 500108771-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie: SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2018 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU PRZY UL.MICKIEWICZA 163 ORAZ ULICY JANICKIEGO-WERNYHORY I ICH OTOCZENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 81273402100000, ul. ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 849 409, e-mail krzysztof.tazbierski@szczecin.sa.gov.pl, pawel.szostak@szczecin.sa.gov.pl, faks 914 849 408.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.sa.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2018 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU PRZY UL.MICKIEWICZA 163 ORAZ ULICY JANICKIEGO-WERNYHORY I ICH OTOCZENIA

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/4/WR/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: " SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2018 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU PRZY UL.MICKIEWICZA 163 ORAZ ULICY JANICKIEGO-WERNYHORY I ICH OTOCZENIA ". Przedmiot zamówienia obejmuje budynek Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, przy ulicy Mickiewicza 163 i ulicy Janickiego-Wernyhory - zakres robót załącznik nr 7.Podany w zał. nr 7 zakres i przedmiar robót są orientacyjne i mogę ulec zmianie. Przewidywany zakres robót został opisany w załącznikach 5,6 i 7 do iwz. W celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynku Sądu i jego otoczenia w roku 2018 przewiduje się do wykonania między innymi: ROBOTY MALARSKIE ROBOTY POKRYWCZE - POKRYCIE Z DACHÓWEK CERAMICZNYCH (DACHÓWKA KARPIÓWKA CEGLASTA KRYTA W KORONKĘ NAPRAWA PODŁÓG I POSADZEK NAPRAWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH TYNKI WEWNETRZNE GŁADZIE GIPSOWE ROBOTY MUROWE NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ I KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA ULIC i CHODNIKÓW KONSERWACJA PARKIETU OBUDOWY Z PŁYT G-K WYKONANIE POWŁOKI DEKORACYJNEJ USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z PANELI PODŁOGOWYCH KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ SUFIT PODWIESZONY POSADZKI Z KAMIENIA NATURALNEGO MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH RENOWACJA DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNE OBRÓBKI BLACHARSKIE Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujące czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace fizyczne jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45454100-5


Dodatkowe kody CPV: 45454000-8, 45261900-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 354354.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "PERFEKT" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pbhperfekt.pl
Adres pocztowy: ul. Bogurodzicy 1/15
Kod pocztowy: 70-400
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 485194.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 485194.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 485194.45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Sąd Apelacyjny w Szczecinie przeprowadził dwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w żadnym z postępowań nie wpłynęła oferta w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w związku z powyższym przedmiotowe postępowania zostały unieważnione pierwsze w dniu 16.03.2018 r. oraz drugie w dniu 12.04.3018r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.