eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-15

Ogłoszenie nr 500107433-N-2018 z dnia 15-05-2018 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi: Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
[wszelka numeracja w treści ogłoszenia zgodna z SIWZ] 2.3 Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa XI. Edukacja i Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe. Nr umowy RPLD.11.03.01-10-0068/16-00 z dnia 05.01.2017r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537273-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 000180999, ul. Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426740275, e-mail zsp3@mnc.pl, zsp3@szkoly.lodz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSP3/RPO/13/03/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi przy ul. Kilińskiego 159/163 jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego oraz budowę urządzeń budowlanych związanych z ww. inwestycją. 3.2 Prace polegają na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, o których mowa w punkcie 3.1 - w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Włodzimierza Kacprzaka zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ, a także na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. 3.3 Wykonawca na każdym etapie prac musi kontaktować się z Zamawiającym i uzyskać zgodę na dalszą realizację zadania. 3.4 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych, składających się na przedmiot zamówienia, w szczególności prace: rozbiórkowe, związane z wykonaniem fundamentów, posadowieniem pawilonu kontenerowego, instalacyjne i montażowe, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.5 Wykonawca winien złożyć na etapie składania swojej oferty oświadczenie, że wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia w szczególności prace: rozbiórkowe, związane z wykonaniem fundamentów, posadowieniem pawilonu kontenerowego, instalacyjne i montażowe, o ile nie będą wykonywane przez wykonawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będą wykonane przez osoby zatrudnione przez niego lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.6 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.7 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.8 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani bezpieczeństwa w funkcjonującym obiekcie. 3.9 Roboty muszą być wykonywane pod kierownictwem uprawnionych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.10 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia. 3.11 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 3.12 Kod CPV: 45212600-2 - Roboty budowlane w zakresie pawilonów 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne 44211000-2 - Budynki z gotowych elementów 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów związanych z edukacją i badaniami 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 71000000-8 - Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212600-2


Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 44211100-3, 44211000-2, 45400000-1, 45214000-0, 45220000-5, 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 207317.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AGO-BUD ANDRZEJ OSTAPSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osadnicza 50
Kod pocztowy: 91-357
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 238000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 238000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.