eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Senior +" - roboty rozbiórkowe

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-10

Ogłoszenie nr 500102192-N-2018 z dnia 10-05-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Senior +" - roboty rozbiórkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537783-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Senior +" - roboty rozbiórkowe

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior + - roboty rozbiórkowe. Zakres robót obejmuje częściową rozbiórkę budynku m.in.: 1. Rozebranie istniejącej konstrukcji dachu. 2. Rozebranie stropów i ścian nad poddaszem i piętrem. 3. Rozebranie stropu nad parterem. 4. Rozebranie istniejącej klatki schodowej. 5. Zagospodarowanie odpadów z rozbiórki. Podstawowe parametry istniejącego budynku: - budynek wielofunkcyjny - lokalizacja: ul. Leśna, na działce nr.ew.gr.1894/3, Chechło, gmina Klucze - powierzchnia zabudowy budynku - 172,60 m2 - powierzchnia użytkowa budynku - 390,91 m2 - kubatura budynku - 1 747,00 m3 - wysokość budynku - 12,36 m - liczba kondygnacji - 4 kondygnacje - budynek murowany: pustak silikatowy. - stropy wykonane w technologii żelbetowej, - konstrukcja istniejącego dachu drewniana, - pokrycie dachu z płyt eternitowych zawierających azbezt. Odpady i materiały ogólnobudowlane z rozbiórki należy składować w zabezpieczonym miejscu i wywozić systematycznie na składowisko dostępne dla wykonawcy na jego koszt (w cenie wykonania robót). W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający może dokonać uprzątnięcia i zagospodarowania odpadów na koszt Wykonawcy. Koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca za wyjątkiem materiałów zawierających azbest. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów zawierających azbest do wywiezienia poprzez złożenie na paletach i zabezpieczenie folią (w cenie wykonania robót). Materiały zawierające azbest Zamawiający wywiezie i z utylizuje na własny koszt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111100-9, 45113000-2, 45111000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 89244.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Transportowo - Usługowo - Handlowa ARKAR Krzysztof Janda
Email wykonawcy: arkar.drewno@interia.pl
Adres pocztowy: Chechło, ul. Hutnicza 6
Kod pocztowy: 32-310
Miejscowość: Klucze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44895.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44895.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 218940.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.