eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczki › Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania"Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-04-20

Ogłoszenie nr 500087118-N-2018 z dnia 20-04-2018 r.

Gmina Raczki: Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519283-N - 2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raczki, Krajowy numer identyfikacyjny 54235600000, ul. pl. Kościuszki 14, 16420 Raczki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 685 925, e-mail mariusz.zalewski@raczki.pl, faks 875 686 410.
Adres strony internetowej (url): www.raczki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ING.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa 6 placów zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki, Chodźki, Józefowo, Lipowo, Sidory, Wierciochy. Zakres prac budowlanych w poszczególnych miejscowościach: Chodźki, Józefowo, Lipowo, Wierciochy, Lipowo, Wierciochy, Raczki o wykonanie nawierzchni piaskowych w strefach bezpiecznych urządzeń, o montaż ogrodzenia, o montaż obiektów placu zabaw, o montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne), o uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytków; Dodatkowo w Raczkach zostanie wykonane: o montaż obiektów siłowni.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 194897067
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: APIS POLSKA Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolaniki 19
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 291064.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286861.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399750.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.