eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Przebudowa drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz - I etapOgłoszenie z dnia 2017-12-28

Ogłoszenie nr 500081857-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.

Skarbimierz: Przebudowa drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz - I etap
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 64793-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 85000-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz - I etap

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zadania obejmuje odcinek drogi o długości 2540m polegający na wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej długości ,wymianę konstrukcji drogi , wymianę istniejących krawężników po obu stronach drogi ,budowę chodnika lewostronnego o szer.2,00m na części drogi ,wbudowanie krawężników wtopionych i najazdowych , wewnętrzną instalację do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, utwardzone pobocze lewostronne , przebudowę zjazdów.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.10.2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zniana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci postanowień umownych dotyczących zmian wynagrodzenia oraz terminu wykonania zadania.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie obmiaru końcowego faktycznie wykonanych prac opracowanego na podstawie powykonawczych pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,polegających na usunięciu kolizji kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią gazową oraz energetyczną , usunięcia drzew kolidujących z budowanym chodnikiem oraz koniecznością przebudowy istniejącej studni kanalizacji deszczowej , a także robót zamiennych .Protokółem konieczności ustalono wynagrodzenie ostateczne- na kwotę brutto: 3496949,05zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.