eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Dostawa wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach projektuWyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-04-15

Ogłoszenie nr 500081522-N-2018 z dnia 15-04-2018 r.

Centrum Kształcenia Praktycznego: Dostawa wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: "Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523722-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Kształcenia Praktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 29283135800000, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-15 8643965, e-mail sekretariat@ckpstaszow.pl, faks 0-15 8643965.
Adres strony internetowej (url): www.ckpstaszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

CKP.RPO.2100.02.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, obejmująca: 1) instalację kolektora słonecznego - modułowe stanowisko dydaktyczne; 2) moduł fotowoltaiczny -modułowe stanowisko dydaktyczne; 3) pompę ciepła - modułowe stanowisko dydaktyczne; 4) kocioł opalany biomasą - modułowe stanowisko dydaktyczne; 5) turbinę wiatrową - modułowe stanowisko dydaktyczne; 6) hybrydowy system solarno-wiatrowy współpracujący z oświetleniem LED; 7) system do centralnego sterowania i nadzoru stanowisk dydaktycznych w pracowni OZE; 8) stoły laboratoryjne z płytą meblową i konstrukcją z profili aluminiowych - 5 szt.; 9) ogniwo paliwowe - stanowisko demonstracyjne; 10) pompę ciepła - stanowisko demonstracyjne; 11) badanie generatora turbiny wiatrowej; 12) badanie charakterystyk turbiny wiatrowej; 13) stanowisko do demonstracji systemu montażu kolektorów płaskich. Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie wraz z wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Parametry określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Miejscem dostawy będzie Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: "Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty ich odbioru końcowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39.16.21.10 - Sprzęt dydaktyczny


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 295916.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Micro Marek Kowalski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lipowa 1
Kod pocztowy: 48-385
Miejscowość: Otmuchów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 361939.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 361939.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.