eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-12-06

Ogłoszenie nr 500071022-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Legalny pobyt, lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604366-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500048109-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 51431900000, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 42560, 10575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 232 779, e-mail mkoczwar@uw.olsztyn.pl, faks 895 232 779.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn.uw.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WO-IV.272.34.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń specjalistycznych ma potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, które obejmują: 1) czytnik dokumentów - 3 szt., 2) czytnik linii papilarnych - 3 szt., 3) urządzenie do weryfikacji dokumentów - 2 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Opisy znajdujące się w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub jej załączniki mogą zawierać oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretnego producenta, konkretny produkt, znak towarowy, patent lub pochodzenie urządzeń, zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w niniejszej specyfikacji, kompatybilne (współpracujące) z rozbudowywanym systemem w tym samym zakresie, co produkty określone w specyfikacji; zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nowszej, niż określona w specyfikacji, wersji oprogramowania we wszystkich urządzeniach dostarczanych w ramach realizacji zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe urządzenia specjalistyczne do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 6. Dostawa urządzeń specjalistycznych nastąpi na koszt wykonawcy. 7. Okres gwarancji wynosi min. 24 miesięcy, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, licząc dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga aby serwis przedmiotu umowy był realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu. Koszt dojazdu obciąża Wykonawcę. Reakcja serwisu w okresie gwarancji powinna wynosić do 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w podanym czasie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie. 8. Wykonawca zapewni do każdego z dostarczonych czytników informację dotyczącą źródła finansowania, tj.: 1) informacja musi być w postaci naklejki, 2) naklejki muszą zawierać logo Unii Europejskiej (około 30% powierzchni naklejki) oraz obok treść "Unia Europejska Fundusz Azylu, Migracji i Integracji" (około 70% powierzchni naklejki), 3) łączna ilość naklejek - 8 szt. (1 szt. x 8 kompletów czytników), 4) wymiary naklejki 7 cm / 4 cm, 9. Szczegółowe wytyczne dotyczące logo Unii Europejskiej znajdującego się na naklejkach określa załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30216000-6


Dodatkowe kody CPV: 30233310-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54065.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KORPORACJA WSCHÓD Spółka z o.o.
Email wykonawcy: handel@korporacjawschod.pl
Adres pocztowy: ul. Pożaryskiego 28
Kod pocztowy: 04-703
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61746.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61746.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61746.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.