eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piastów › Zakup i dostawa szczepionek na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej PIASTUN poz. 1 - poz. 3

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-12-06

Ogłoszenie nr 500071020-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN": Zakup i dostawa szczepionek na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej PIASTUN poz. 1 - poz. 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603467-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500047061-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN", Krajowy numer identyfikacyjny 1639163700011, ul. ul. Mikołaja Reja 1, 05820 Piastów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7236287, 7231147, e-mail przychodnia@zozpiastow.pl, faks 22 7236287, 7231147.
Adres strony internetowej (url): http://www.piastunzoz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SPZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa szczepionek na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej PIASTUN poz. 1 - poz. 3

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

9/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

część/Poz. 1 Szczepionka p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu, cały wirus inaktywowany, szczep neudÖrfl dla dzieci powyżej 1 roku życia do 15 lat - 30 sztuk część/Poz. 2 Szczepionka p/ Błonicy (D), Tężcowi (T), Krztuścowi (kompletna Acelularna) (PA),Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu B (RDNA)(HBV), Poliomyelitis Inaktywowana (IPV)i P/ Haemophilus Typu B (HIB) skoniugowana (Adsorbowana) w liczbie - 150 sztuk Część/Poz. 3 szczepionka p/meningokokom grupy b (rdna), złożona, adsorbowana zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce - 50 sztuk.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33.65.16.00 - Szczepionki


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Szczepionka p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu, cały wirus inaktywowany, szczep neudÖrfl dla dzieci powyżej 1 roku życia do 15 lat - 30 sztuk

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części/poz. 1 Szczepionka p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu, cały wirus inaktywowany, szczep neudÖrfl dla dzieci powyżej 1 roku życia do 15 lat - 30 sztuk, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, ponieważ w tej części/poz. nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Szczepionka p/ Błonicy (D), Tężcowi (T), Krztuścowi (kompletna Acelularna) (PA),Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu B (RDNA)(HBV), Poliomyelitis Inaktywowana (IPV)i P/ Haemophilus Typu B (HIB) skoniugowana (Adsorbowana) w liczbie - 150 sztuk

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części/poz. 2 Szczepionka P/błonicy, tężcowi, krztuściowi (bezkomórkowa, złożona) poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana) adsorbowana - 150 sztuk na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, ponieważ w tej części/poz. nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Szczepionka p/meningokokom grupy b (rdna), złożona, adsorbowana zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce - 50 sztuk.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14250.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GSK Services Sp. z o.o.
Email wykonawcy: anna.m.tempinska@gsk.com
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 189
Kod pocztowy: 60-322
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15390.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15390.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15390.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.