eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - 3 rejony, na które nie złożono ofert w przetargu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-12-06

Ogłoszenie nr 500070964-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.

Gmina Wólka: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - 3 rejony, na które nie złożono ofert w przetargu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500062291-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500062393-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wólka, Krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wolka.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - 3 rejony, na które nie złożono ofert w przetargu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.14.2017.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 z podziałem na 3 rejony (na które nie złożono ofert w przetargu). Usługa polega na utrzymaniu przejezdności dróg i przechodności chodników tj. usuwaniu śniegu i śliskości zimowej w okresie zimowym trwającym od listopada do kwietnia, przy czym wyróżnia się okres podwyższonej gotowości odśnieżania obejmujący miesiące: grudzień, styczeń, luty, w których wykonawca obowiązkowo udostępnia do używania zamawiającemu system monitoringu-lokalizacji sprzętu odśnieżającego na pługi i piaskarki. Wykonawca przy utrzymywaniu dróg i chodników powinien zachować szczególną staranność przy odśnieżaniu miejsc z których korzystają osoby niepełnosprawne i jeśli pozwala na to sytuacja w pierwszej kolejności utrzymywać takie miejsca. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kierowców i operatorów sprzętu odśnieżającego. Łącznie w trzech rejonach ilość utrzymywanych dróg wynosi 77,86 km, a chodników 13,86 km. Zamawiający podzielił zamówienie na części, zgodnie z art. 36aa ustawy, przy czym każdy rejon stanowi odrębną część zamówienia. Rejony (części zamówienia): II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, łącznie 29,73 km dróg, IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii łącznie 25,80 km dróg i 10,37 km chodników, V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane łącznie 22,33 km dróg i 3,49 km chodników.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58566.75
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ
Email wykonawcy: lukasz.budmaxx@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Sasankowa 3/34
Kod pocztowy: 20-537
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 138360
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138360
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138360
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 92373.11
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ
Email wykonawcy: lukasz.budmaxx@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Sasankowa 3/34
Kod pocztowy: 20-537
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 195260
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195260
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195260
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Rejon V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 57027.14
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ
Email wykonawcy: lukasz.budmaxx@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Sasankowa 3/34
Kod pocztowy: 20-537
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 140660
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140660
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140660
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający ogłosił dnia 2017-11-06 r. przetarg nieograniczony na usługę zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 z podziałem na 5 części-rejonów odśnieżania (nr ogłoszenia w BZP 611868-N-2017). Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2017-11-14 do godziny 10:00 złożono oferty tylko na rejon pierwszy i trzeci. Na pozostałe rejony nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił więc postępowanie dla części zamówienia, dla których nie wpłynęły oferty. Zamawiający znalazł potencjalnego wykonawcę, który przy zachowaniu pierwotnych warunków zamówienia jest zainteresowany realizacją odśnieżania w rejonach, na które nie złożono oferty w przetargu , który spełnia wszystkie wymagania zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest więc do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie Art. 67. 1. pkt 4 Prawa zamówień publicznych (Pzp) tj. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający rozważał również ponowne ogłoszenie przetargu, jednak ze względu na czas trwania procedury wynoszący realnie około 3 tygodni i występujące opady śniegu w momencie przygotowywania niniejszego ogłoszenia oraz brak gwarancji, że znajdzie się zainteresowany wykonawca - zamawiający zdecydował o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki. Usługa odśnieżania ze względu na swoją specyfikę jest realizowana przez lokalnych przedsiębiorców, ze względu na konieczność posiadania bazy sprzętowej w pobliżu rejonów odśnieżania aby zapewnić odpowiedni czas reakcji. W związku z tym, nie ma zainteresowania realizacją usługi przez przedsiębiorców z innych rejonów kraju lub wykonawców zagranicznych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.