eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) po-łączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.Ogłoszenie z dnia 2018-03-22

Ogłoszenie nr 500062301-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.

Skarbimierz: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) po-łączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556815-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500024794-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) po-łączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr.8 w miejscowości Lipki.


II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

45212225-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 15.12.2017r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w postaci postanowień umownych dotyczących zmiany terminu umowy .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z uwagi na problemy wynikłe podczas sporządzania dokumentacji projektowej takie jak :1.Stanowisko Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przekazane dla projektanta w dniu 18.10.2017r. 2.Konieczność podjęcia dodatkowej Uchwały przez Radę Gminy odnośnie wyjaśniania wątpliwości planu miejscowego. 3.Kolizja planowanej inwestycji z napowietrznym przyłączem energetycznym.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.