eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawę i montaż mebli, urządzeń i akcesoriów na potrzeby pracowni zawodowych w zawodach kucharz i cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy zlokalizowanej przy ul Grunwaldzkiej 41.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-11-14

Ogłoszenie nr 500058618-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna: Dostawę i montaż mebli, urządzeń i akcesoriów na potrzeby pracowni zawodowych w zawodach kucharz i cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy zlokalizowanej przy ul Grunwaldzkiej 41.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy" nr RPKP.06.03.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572118-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna, Krajowy numer identyfikacyjny 89572900000, ul. ul. Grunwaldzka 41, 85239 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 322 33 53, e-mail zsz5sekretariat@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zsz5.bydgoszcz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę i montaż mebli, urządzeń i akcesoriów na potrzeby pracowni zawodowych w zawodach kucharz i cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy zlokalizowanej przy ul Grunwaldzkiej 41.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSZ nr 5 S-3/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawę i montaż mebli, urządzeń i akcesoriów na potrzeby pracowni zawodowych w zawodach kucharz i cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy zlokalizowanej przy ul Grunwaldzkiej 41.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3


Dodatkowe kody CPV: 39121000-2, 45421151-7, 39221000-7, 39713100-4, 42214000-9, 39711361-7, 39220000-0, 39221100-8, 39221110-1, 39221160-6, 39223000-1, 39221180-2, 39221180-2, 39221200-9, 39223000-1, 39241100-4, 18100000-0, 18141000-9, 18143000-3, 18444000-3, 42130000-9, 39710000-2, 39711310-5, 39513100-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet I - Wyposażenie: meble, piece i urządzenia - pracownia zawodowa w zawodzie cukiernik,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 61309.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordonska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89509.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89509.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89509.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet II - Wyposażenie: meble, sprzęt i akcesoria - pracownia zawodowa w zawodzie cukiernik,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 64880.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordońska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 91630.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91630.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91630.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet III - Wyposażenie: sprzęt i akcesoria do wyrobów czekoladowych, cukru, karmelu - pracownia zawodowa w zawodzie cukiernik,

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Pakiet IV - Środki ochrony indywidualnej - pracownia zawodowa w zawodzie cukiernik,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6503.35
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordońska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4033.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4033.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4033.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Pakiet V - Wyposażenie: meble, piece i urządzenia kuchenne - pracowania zawodowa w zawodzie kucharz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59720.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordonska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84508.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84508.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84508.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Pakiet VI - Wyposażenie: meble, sprzęt elektryczny i urządzenia - pracowania zawodowa w zawodzie kucharz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87226.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordonska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 128490.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128490.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128490.97
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Pakiet VII - Wyposażenie: sprzęt gastronomiczny - pracowania zawodowa w zawodzie kucharz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41693.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordonska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 71693.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71693.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71693.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Pakiet VIII - Bielizna stołowa - pracowania zawodowa w zawodzie kucharz

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Pakiet IX - Porcelana i sztućce - pracowania zawodowa w zawodzie kucharz

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Pakiet X - Środki ochrony indywidualnej - pracowania zawodowa w zawodzie kucharz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3031.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fordonska 31
Kod pocztowy: 85-719
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4954.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4954.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4954.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.