eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jordanów › Dostawa sprzętu ICT do szkół w Gminie Jordanów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-11-14

Ogłoszenie nr 500058615-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie: Dostawa sprzętu ICT do szkół w Gminie Jordanów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Kompetencje - kluczowe czynniki sukcesu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604118-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12052878000000, ul. ul. Rynek 2, 34240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 26 93 514, e-mail oswiata@gmina-jordanow.pl, faks 018 26 93 526.
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina-jordanow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu ICT do szkół w Gminie Jordanów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GOASIP-261-8/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/formularz cenowy. Znajdują się tam szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia a także wymagane parametry techniczne. Zamawiający na wstępie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić następujące wytyczne w sprawie minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia. Adresy szkół w Gminie i poszczególne ilości Zamawiający wskaże Wykonawcy przy podpisaniu Umowy. Dostawa jednorazowa. Dostawy podzielone w zakresie ilości wynikających z opisu przedmiotu zamówienia na części do szkół loco Gmina Jordanów. Minimalny okres gwarancji na poszczególne elementy składowe dostawy przedstawiono poniżej. LP Nazwa przedmiotu Minimalna gwarancja Sprzęt ICT 12 miesięcy Wykonawca składający ofertę winien zaakceptować wzór umowy w całości. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralny załącznik do Umowy. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych lub zbliżonych do tych, opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: przeznaczenie materiałów i urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Oczekiwania Zamawiającego wynikają z konieczności zakupu produktów o możliwie najwyższej gwarancji, możliwie najwyższej żywotności, możliwie najwyższej funkcjonalności, a także najwyższej przydatności do zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie dydaktycznym. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy, o ile można im przypisać takie właściwości), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o nie gorszych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających te rozwiązania. Zamawiający wyjaśnia również, że powoływanie się przez Wykonawców np. na brak dostępności danych produktów w danym czasie nie może powodować wymuszania na Zamawiającym zgody na zamianę na produkty o istotnie innych i znacznych odstępstwach od opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, jako podmioty profesjonalne mogą zaproponować rozwiązania równoważne, które spełnią te same oczekiwania wymagane przez użytkowników w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawy odbywać się będą do szkół podstawowych w Łętowni, Osielcu, Naprawie, Toporzysku i Wysokiej (Gmina Jordanów). Nie dopuszcza się wysyłek w jedno miejsce. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji i dostarczenia do każdej ze szkół oddzielnie. Zaleca się, aby przedmiot zamówienia był w możliwie jednolitym standardzie a także musi posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty jakościowe jak dla szkół. Zamawiający ma prawo zażądać przetłumaczonych przez Wykonawcę deklaracji, atestów czy też instrukcji sporządzonych lub przetłumaczonych na język polski. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie, wniesienie, montaż, instalacja, rozruch, przekazanie do eksploatacji. Wykonawca w pełni odpowiada za ewentualnych posłańców lub firmy kurierskie. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostaw, jeżeli dostawy nie będą zgłaszane. Wykonawcy po zawarciu Umowy uzgodnią harmonogram dostaw i będą stroną koordynującą realizację Umowy. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia planu realizacji dostaw na piśmie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38510000-3


Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 30213100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa sprzętu ICT do szkół w Gminie Jordanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35794
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHPU Andrzej Zuber
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 29c
Kod pocztowy: 50-424
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43628.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43628.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52530.84
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.