eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotoryja › Przebudowa drogi na dz. nr 332/2, 705, 719, 706, obręb Wilków

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-03-12

Ogłoszenie nr 500053613-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Gmina Złotoryja: Przebudowa drogi na dz. nr 332/2, 705, 719, 706, obręb Wilków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508680-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Złotoryja, Krajowy numer identyfikacyjny 39064768700000, ul. Aleja Miła 4, 59500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 788 700, e-mail marcin.tomaik@zlotoryja.com.pl, faks 768 788 716.
Adres strony internetowej (url): www.zlotoryja.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi na dz. nr 332/2, 705, 719, 706, obręb Wilków

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZK-II.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na dz. nr 332/2, 705, 719, 706 w miejscowości Wilków o długości 381,60 mb. Zamówienie obejmuje: 1) roboty budowlane: - powierzchnia nawierzchni wraz z zjazdami, - powierzchnia warstwy wiążącej wraz z zjazdami, - powierzchnia warstwy podbudowy wraz z zjazdami, - powierzchnia warstwy odsączającej i korytowania, - ustawienie krawężników drogowych, - ułożenie cieku w drodze powiatowej, - wymiana krawężnika betonowego w drodze powiatowej, - montaż oznakowania pionowego, - budowa sieci oświetlenia drogowego oraz ze słupami, 2) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 3) organizację ruchu na czas budowy. 2. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części III SIWZ (dokumentacja techniczna i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót). Jeżeli w dokumentacji do opisu zamówienia użyto znak firmowy należy uważać, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii równoważnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45316100-6, 45317300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 327040.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANSPORT DROGOWY CIĘŻAROWY BUDOWA I REMONT DRÓG, EKSPORT - IMPORT Józef Potocki
Email wykonawcy: jozef.p[otocki@onet.pl
Adres pocztowy: Rakowice Małe 13
Kod pocztowy: 59-600
Miejscowość: Lwówek Śląski
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 337515.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 337515.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 453588.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.